درباره نشریه
eISSN:
2676-3451
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دکتر مهدی شهبازی
مدیر مسئول:
دکتر مهدی نمازی زاده
سردبیر:
Howard Zelaznik
سردبیر:
دکتر مهدی شهبازی
مدیر اجرایی:
دکتر ایوب سعیدی
مدیر اجرایی:
Kelly Johnson
ویراستار فنی:
دکتر شهناز شهربانیان
ویراستار فنی:
Terence Moriarty
ویراستار فنی:
دکتر آرش خدامرادی
سایت اختصاصی:
ijmcl.com
تلفن:
021-61118871
دورنگار:
021-61118871
نشانی:
تهران، خیابان کریم خان زند ، آبان شمالی ، ساختمان علامه طباطبایی
تاریخ به‌روزآوری: 1399/08/24
صاحب امتیاز
دکتر مهدی شهبازی

رشته تخصصی: رفتار حرکتی، روان شناسی ورزشی، یادگیری و کنترل حرکتی
Mehdi Shahbazi

Specialist: motor behavior, sport psychology, motor control and learning
مدیر مسئول
دکتر مهدی نمازی زاده
دانشیار
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: رفتار حرکتی
Mahdi Namazizadeh
Associate Professor
University of Isfahan
Specialist: Motor Behavior
سردبیر
Howard Zelaznik
Howard Zelaznik
Purdue University
Specialist: Motor Control
دکتر مهدی شهبازی

رشته تخصصی: رفتار حرکتی، روان شناسی ورزشی، یادگیری و کنترل حرکتی
Mehdi Shahbazi

Specialist: motor behavior, sport psychology, motor control and learning
اعضای تحریریه
Amineh Koravand
Amineh Koravand
University of Ottawa
Specialist: Audiology and Speech-Language Pathology
دکتر عباس بهرام
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: رفتار حرکتی
Abbas Bahram
Professor
Kharazmi University
Specialist: Motion behavior
Alberto Cei
Alberto Cei
Università San Raffaele Roma
Specialist: Sport Psychology
افخم دانش فر
افخم دانش فر

دانشگاه الزهرا
Afkham Daneshfar

University of Alzahra
Breanna Studenka
Breanna Studenka
Utah State University
Specialist: Motor Behavior
دکتر بهروز عبدلی
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: رفتار حرکتی
Behrouz Abdoli
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Movement Science
Derek Panchuk
Derek Panchuk
University of Canberra
Specialist: Movement Science
Ingi Thor Einarsson
Ingi Thor Einarsson
Reykjavik University
James Hardy
James Hardy
Bangor University
Specialist: Sport Psychology
Jared M. Porter
Jared M. Porter
University of Tennessee
Matthew Heath
Matthew Heath
Professor The University of Western Ontario
Specialist: Neuroscience
مرجان جهانشاهی
مرجان جهانشاهی

Marjan Jahanshah
UCL Institute of Neurology
Specialist: Motor Control
Melanie Hart
Melanie Hart
Professor Texas Tech University
Specialist: Motor Learning
Mohammad Auais
Mohammad Auais
Queen's University
Specialist: Rehabilitation Science and Physical Therapy
دکتر محمد خبیری
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی، مدیریت ورزشی و روان شناسی ورزشی
Mohammad Khabiri
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Sport Managment, Sport Management and Sport Psychology
دکتر محمدعلی سنجری
دکتر محمدعلی سنجری

دانشگاه علوم پزشکی ایران
Mohammad Ali Sanjari

Iran University of Medical Sciences
Specialist: Biomechanic
دکتر معصومه شجاعی
دانشیار
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: رفتار حرکتی
Masoomeh Shojaee
Associate Professor
University of Alzahra
Specialist: Motor Behavior
Pamela Haibach-Beach
Pamela Haibach-Beach
The SUNY College at Brockport
Specialist: Motor Behavior
رضا شادمهر
رضا شادمهر

Reza Shadmehr
Johns Hopkins University
Specialist: Biomedical Engineering and Neuroscience
دکتر سیدمحمدکاظم واعظ موسوی
استاد علوم ورزشی
دانشگاه جامع امام حسین
رشته تخصصی: روان شناسی ورزشی، رفتار حرکتی
Mohammad Vaezmousavi
Professor, Sport Sciences
Imam Hossein University
Specialist: Sport and Exercise Psychology, Motor Behavior
دکتر شهزاد طهماسبی
دکتر شهزاد طهماسبی

دانشگاه تهران
Shahzad Tahmasebi

University of Tehran
ویراستار فنی
دکتر شهناز شهربانیان
دکتر شهناز شهربانیان

دانشگاه تربیت مدرس
Shahnaz Shahrbanian

Tarbiat Modares University
Specialist: Rehabilitation Science
Terence Moriarty
Terence Moriarty
University of Northernlowa
دکتر آرش خدامرادی
دکتر آرش خدامرادی

دانشگاه مازندران
Arash Khodamoradi

University of Mazandaran
Specialist: Exercise Physiology, Biochemistry and Metabolism
مدیر اجرایی
دکتر ایوب سعیدی
دکتر ایوب سعیدی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
Ayoub Saeidi

Saghez Branch, Islamic Azad University
Specialist: Exercise Physiology- Biochemistry and Metabolism
Kelly Johnson
Kelly Johnson
Coastal Carolina University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶
تعداد عناوین درج شده:
۳۶
تعداد مطالب دارای متن
۳۶