درباره نشریه
eISSN:
5518-2950
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دکتر مهدی شهبازی
مدیر مسئول:
دکتر مهدی نمازی زاده
سردبیر:
دکتر مهدی شهبازی
سردبیر:
Howard Zelaznik
مدیر اجرایی:
دکتر ایوب سعیدی
مدیر اجرایی:
دکتر معصومه دوستی
ویراستار فنی:
دکتر شهناز شهربانیان
ویراستار فنی:
Kelly Johnson
تلفن:
021-91012442 ، داخلی: 7
نشانی:
تهران، جلال آل احمد. بین امیرآباد و چمران. نبش کوچه پروانه. پلاک 2، طبقه 3
سایت اختصاصی:
brieflands.com/journals/journal-of-motor-control-and-learning
info@brieflands.com
تاریخ به‌روزآوری: 1402/12/02
صاحب امتیاز
دکتر مهدی شهبازی

رشته تخصصی: رفتار حرکتی، روان شناسی ورزشی، یادگیری و کنترل حرکتی
Mehdi Shahbazi

Specialist: motor behavior, sport psychology, motor control and learning
مدیر مسئول
دکتر مهدی نمازی زاده
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: رفتار حرکتی
Mahdi Namazizadeh
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Motor Behavior
سردبیر
دکتر مهدی شهبازی

رشته تخصصی: رفتار حرکتی، روان شناسی ورزشی، یادگیری و کنترل حرکتی
Mehdi Shahbazi

Specialist: motor behavior, sport psychology, motor control and learning
Howard Zelaznik
Howard Zelaznik
Purdue University
Specialist: Motor Control
اعضای تحریریه
Amineh Koravand
Amineh Koravand
University of Ottawa
Specialist: Audiology and Speech-Language Pathology
دکتر عباس بهرام
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: رفتار حرکتی
Abbas Bahram
Professor
Kharazmi University
Specialist: Motion behavior
Alberto Cei
Alberto Cei
Università San Raffaele Roma
Specialist: Sport Psychology
Breanna Studenka
Breanna Studenka
Utah State University
Specialist: Motor Behavior
دکتر بهروز عبدلی
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: رفتار حرکتی
Behrouz Abdoli
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Movement Science
Derek Panchuk
Derek Panchuk
University of Canberra
Specialist: Movement Science
Ingi Thor Einarsson
Ingi Thor Einarsson
Reykjavik University
James Hardy
James Hardy
Bangor University
Specialist: Sport Psychology
Jared M. Porter
Jared M. Porter
University of Tennessee
Matthew Heath
Matthew Heath
Professor The University of Western Ontario
Specialist: Neuroscience
مرجان جهانشاهی
مرجان جهانشاهی

Marjan Jahanshah
UCL Institute of Neurology
Specialist: Motor Control
Melanie Hart
Melanie Hart
Professor Texas Tech University
Specialist: Motor Learning
Mohammad Auais
Mohammad Auais
Queen's University
Specialist: Rehabilitation Science and Physical Therapy
دکتر محمد خبیری
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی، مدیریت ورزشی و روان شناسی ورزشی
Mohammad Khabiri
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Sport Managment, Sport Management and Sport Psychology
دکتر محمدعلی سنجری
استاد تمام مرکز تحقیقات توانبخشی و گروه علوم پایه توانبخشی دانشکده علوم توانبخشی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: بیومکانیک، علم حرکت، سیستمهای پیچیده
Mohammad Ali Sanjari
Full Professor, Rehabilitation Research Center and Dept of Basic Rehabilitation Sciences, Faculty of Rehabilitation
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Biomechanics, Complex Systems, Human Movement Science
Pamela Haibach-Beach
Pamela Haibach-Beach
The SUNY College at Brockport
Specialist: Motor Behavior
رضا شادمهر
رضا شادمهر

Reza Shadmehr
Johns Hopkins University
Specialist: Biomedical Engineering and Neuroscience
دکتر سید محمدکاظم واعظ موسوی
استاد تمام دانشکده علوم اجتماعی و فرهنگی
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: روان شناسی ورزشی، رفتار حرکتی
Mohammad Vaezmousavi
Full Professor, Sport Sciences
Imam Hossein University
Specialist: Sport and Exercise Psychology, Motor Behavior
Richard Magill

ویراستار فنی
دکتر شهناز شهربانیان
دکتر شهناز شهربانیان

دانشگاه تربیت مدرس
Shahnaz Shahrbanian

Tarbiat Modares University
Specialist: Rehabilitation Science
Kelly Johnson
Kelly Johnson
Coastal Carolina University
مدیر اجرایی
دکتر ایوب سعیدی
دکتر ایوب سعیدی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
Ayoub Saeidi

Saghez Branch, Islamic Azad University
Specialist: Exercise Physiology- Biochemistry and Metabolism
دکتر معصومه دوستی

Masoumeh Doosti

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۸
تعداد عناوین درج شده:
۱۰۹
تعداد مطالب دارای متن
۱۰۸