درباره نشریه
eISSN:
2717-3135
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دکتر مهدی فرجی
مدیر مسئول:
دکتر شعیب رستمی
سردبیر:
دکتر محمدعلی آقایی
سایت اختصاصی:
www.psabjournal.ir
نشانی:
تهران، دارآباد، خیابان پورابتهاج، خیابان جانپور، پلاک 17، واحد 4
تلفن:
021-26108813
تاریخ به‌روزآوری: 1402/12/27
صاحب امتیاز
دکتر مهدی فرجی
گروه نظارت و حسابرسی اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی
رشته تخصصی: حسابداری
مدیر مسئول
دکتر شعیب رستمی
دانش آموخته دکتری گروه حسابداری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
رشته تخصصی: حسابداری، حسابداری بخش عمومی، مالیات، بازار سرمایه
Shoeyb Rostami
.Ph.D, Department of Accounting
Ghazvin Branch, Islamic Azad University
سردبیر
دکتر محمدعلی آقایی
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: حسابداری
Mohammad Ali Aghaee
Associate Professor
Tarbiat Modares University
اعضای تحریریه
دکتر غریبه اسماعیلی کیا
استادیار
دانشگاه ایلام
رشته تخصصی: حسابداری
Ghareibe Esmaelikia
Assistant Professor
University of Ilam
Specialist: Accounting
دکتر محمدعلی آقایی
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: حسابداری
Mohammad Ali Aghaee
Associate Professor
Tarbiat Modares University
دکتر شعیب رستمی
دانش آموخته دکتری گروه حسابداری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
رشته تخصصی: حسابداری، حسابداری بخش عمومی، مالیات، بازار سرمایه
Shoeyb Rostami
.Ph.D, Department of Accounting
Ghazvin Branch, Islamic Azad University
دکتر موسی بزرگ اصل
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: حسابداری
Moosa Bozorg Asl
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Accounting
دکتر احمد خدامی پور
استاد حسابداری
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: حسابداری
Ahmad Khodamipour
Professor, Accounting
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Accounting
دکتر حلیمه رحمانی
مدرس دانشگاه
رشته تخصصی: حسابداری
دکتر سید محمود موسوی شیری
دانشیار مرکز مشهد
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: حسابداری
Seyyed Mahmoud Mousavi Shiri
Associate Professor Center of Mashhad
Payame Noor University
دکتر نورمحمد یعقوبی
استاد
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Noor Mohammad Yaghoubi
Professor
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: governmental management
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۵
تعداد عناوین درج شده:
۷۳
تعداد مطالب دارای متن
۷۳