درباره نشریه
eISSN:
2717-3135
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دکتر مهدی فرجی
مدیر مسئول:
دکتر مهدی فرجی
سردبیر:
دکتر محمدعلی آقایی
دبیر تحریریه:
دکتر شعیب رستمی
سایت اختصاصی:
www.psabjournal.com
نشانی:
تهران، دارآباد، خیابان پورابتهاج، خیابان جانپور، پلاک 17، واحد 4
تلفن:
021-26108813
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/22
صاحب امتیاز
دکتر مهدی فرجی
گروه نظارت و حسابرسی اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی
رشته تخصصی: حسابداری
مدیر مسئول
دکتر مهدی فرجی
گروه نظارت و حسابرسی اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی
رشته تخصصی: حسابداری
سردبیر
دکتر محمدعلی آقایی
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: حسابداری
Mohammad Ali Aghaee
Associate Professor
Tarbiat Modares University
دبیر تحریریه
دکتر شعیب رستمی
استاد مدرس دانشگاه و عضو انجمن حسابداران خبره ایران
رشته تخصصی: مدیریت مالی، حسابداری
Shoeyb Rostami

اعضای تحریریه
دکتر غریبه اسماعیلی کیا
استادیار
دانشگاه ایلام
رشته تخصصی: حسابداری
Ghareibe Esmaelikia
Assistant Professor
University of Ilam
Specialist: Accounting
دکتر محمدعلی آقایی
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: حسابداری
Mohammad Ali Aghaee
Associate Professor
Tarbiat Modares University
دکتر پریساسادات بهبهانی نیا
استادیار
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: حسابداری
Parisa Behbahaninia
Assistant Professor
University of Alzahra
دکتر شعیب رستمی
استاد مدرس دانشگاه و عضو انجمن حسابداران خبره ایران
رشته تخصصی: مدیریت مالی، حسابداری
Shoeyb Rostami

دکتر موسی بزرگ اصل
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: حسابداری
Moosa Bozorg Asl
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Accounting
دکتر احمد خدامی پور
استاد حسابداری
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: حسابداری
Ahmad Khodamipour
Professor, Accounting
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Accounting
دکتر حلیمه رحمانی
مدرس دانشگاه
رشته تخصصی: حسابداری
دکتر سید محمود موسوی شیری
دانشیار مرکز مشهد
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: حسابداری
Seyyed Mahmoud Mousavi Shiri
Associate Professor Center of Mashhad
Payame Noor University
دکتر احمد یعقوب نژاد
دانشیار
رشته تخصصی: حسابداری
Ahmad Yaghoobnezhad
Associate Professor
دکتر نورمحمد یعقوبی
استاد
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Noor Mohammad Yaghoubi
Professor
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: governmental management
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰
تعداد عناوین درج شده:
۵۲
تعداد مطالب دارای متن
۵۲