درباره نشریه
ISSN:
2717-2627
eISSN:
2717-2635
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر
مدیر مسئول:
دکتر سید امیر منصوری
سردبیر:
دکتر وحید حیدر نتاج
مدیرداخلی:
پروانه پرچکانی
ویراستار انگلیسی:
فاطمه خزاعی
کارشناس:
اعظم بسحاق
سایت اختصاصی:
www.toc-sj.com
نشانی:
تهران، خیابان آزادی، خیابان دکتر قریب، شماره 23 ، کدپستی: 1419843111
تلفن:
021-66915830
دورنگار:
021-66915830
تاریخ به‌روزآوری: 1402/02/25
مدیر مسئول
دکتر سید امیر منصوری
استادیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: معماری منظر
Seyed Amir Mansouri
Assistant Professor School of Architecture, Fine Arts Campus
University of Tehran
Specialist: Landscape architecture
سردبیر
دکتر وحید حیدر نتاج
دانشیار معماری
دانشگاه مازندران
Vahid Heidar Nattaj
Associate Professor, architecture
University of Mazandaran
اعضای تحریریه
دکتر علی یاران
استاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
رشته تخصصی: معماری
Ali Yaran
Professor of the Ministry of Science, Research and Technology
Specialist: Architecture
دکتر سعید حقیر
دانشیار دانشکده معماری
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: معماری، تاریخ و فلسفه هنر
Saeed Haghir
Associate Professor, School of Architecture
University of Tehran
Specialist: Architecture, Philosophy and history of art
دکتر سیمون آیوازیان
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: معماری
Simon Ayvazian
Professor
University of Tehran
Specialist: Architecture
دکتر علاءالدین آذری
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تاریخ ایران باستان
Alaeddin Azari
Professor
University of Tehran
Specialist: Ancient Ancient History
دکتر مهدی شیبانی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: معماری
Mahdi Sheibani
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Architecture
دکتر محمود ضیائی
استاد تمام مدیریت جهانگردی، دانشکده مدیریت
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: جغرافیای شهری و برنامه ریزی گردشگری
Mahmood Ziaee
Full Professor, Tourism Management
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Urban Geography and Tourism Planning
دکتر مهدی کروبی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: ارتباطات، مدیریت
Mehdi Karoubi
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: communication, Management
دکتر بهرام آجورلو
استادیار
دانشگاه هنر اسلامی تبریز
Bahram Ajorloo
Assistant Professor
Tabriz Islamic Art University
Laura VERDELLI

ویراستار انگلیسی
فاطمه خزاعی

رشته تخصصی: معماری
Fatemeh Khozaei

Specialist: Architecture
مدیرداخلی
پروانه پرچکانی
استادیار مدیریت گردشگری، دانشکده علوم گردشگری
دانشگاه علم و فرهنگ
Parvaneh Parchekani
Assistant Professor, Tourism Management, Faculty of Tourism Sciences
University of Science and Culture
کارشناس
اعظم بسحاق

Azam Boshagh

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۴
تعداد عناوین درج شده:
۸۹
تعداد مطالب دارای متن
۸۹