درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه کردستان
مدیر مسئول:
سهیلا رستمی
سردبیر:
دکتر سعید نظری توکلی
مدیر اجرایی:
عبدالله رحیمی
مدیرداخلی:
وریا حفیدی
سایت اختصاصی:
mfu.uok.ac.ir
نشانی:
سنندج، خابان پاسداران، دانشگاه کردستان، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، ساختمان شماره 1، اتاق 218 ، کدپستی: 6617715175
تلفن:
087-33664600 ، داخلی: 2243
تاریخ به‌روزآوری: 1401/10/25
مدیر مسئول
سهیلا رستمی
استادیار
دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: فقه شافعی
Soheila Rostami

University of Kurdistan
سردبیر
دکتر سعید نظری توکلی
استاد تمام دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فقه و اصول فقه، فلسفه اسلامی
Saeid Nazari Tavakkoli
Full Professor, University of Tehran
University of Tehran
اعضای تحریریه
دکتر جلیل امیدی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرمشناسی
Jalil Omidi
Professor
University of Tehran
Specialist: Associate Professor
دکتر فرزاد پارسا
دانشیار فقه شافعی
دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: فقه
Farzad Parsa
Associate Professor, Shafee jurisprudence
University of Kurdistan
دکتر احمد مبلغی
دانشیار
دانشگاه مذاهب اسلامی
رشته تخصصی: فقه و اصول
Ahmad Moballeghi
Associate Professor
University of Islamic Denominations
Specialist: Jurisprudence and principles
دکتر سعید نظری توکلی
استاد تمام دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فقه و اصول فقه، فلسفه اسلامی
Saeid Nazari Tavakkoli
Full Professor, University of Tehran
University of Tehran
صباح محمد البرزنجی

رشته تخصصی: فقه و حقوق اسلامی
هاشم عمر احمد
استاد
رشته تخصصی: فقه و اصول
کیوان بلند همتان

هادی رضوان
دانشیار
دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Hadi Rezwan
Associate Professor
University of Kurdistan
Specialist: Arabic Language and Literature
دکتر حمید مسجدسرایی
استادیار استادیار گروه حقوق دانشگاه سمنان
دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: فقه و حقوق اسلامی
Hamid Masjedsaraie
Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Human Sciences, Semnan University
Semnan University
Specialist: jurisprudence and Islamic Law
امید نجم الدین جمیل مصطفی المفتی

هیمن عزیز برایم مصطفی

عبدالکریم عکوی

مدیر اجرایی
عبدالله رحیمی
دانش آموخته ارشد روانشناسی
موسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت
رشته تخصصی: روانشناسی اسلامی
Abdollah Rahimi
MSc Graduated, Psychology
Ethics and Education Institute of Higher Education
Specialist: Islamic Psychology
مدیرداخلی
وریا حفیدی
استادیار
دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: فقه شافعی
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰
تعداد عناوین درج شده:
۹۸
تعداد مطالب دارای متن
۹۷