درباره نشریه
ISSN:
2383-2207
eISSN:
2538-5054
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه پیام نور
مدیر مسئول:
دکتر علیرضا محدثی زرندی
سردبیر:
دکتر محمدعلی کریمی
سایت اختصاصی:
ijac.journals.pnu.ac.ir
تلفن:
034-33353624
دورنگار:
034-33353647
نشانی:
کرمان، بلوار امام خمینی (ره) ، میدان پژوهش، دانشگاه پیام نور مرکز کرمان ، کدپستی: 7616913697
تاریخ به‌روزآوری: 1400/11/08
مدیر مسئول
دکتر علیرضا محدثی زرندی
دکتر علیرضا محدثی زرندی

سردبیر
دکتر محمدعلی کریمی
استاد
دانشگاه پیام نور
Mohammad Ali Karimi
Professor Department of Chemistry
Payame Noor University
Specialist: analytical chemistry
اعضای تحریریه
دکتر منصور انبیا

دانشگاه علم و صنعت ایران
Mansoor Anbia
Faculty of Chemistry
Iran University of Science and Technology
Specialist: Analytical Chemistry
دکتر عبدالمحمد عطاران
دانشیار مرکز دلیجان
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: شیمی تجزیه
AbdolMohammad Attaran
Associate Professor Delijan Center
Payame Noor University
Specialist: Analytical Chemistry
دکتر زرین اسحاقی

دانشگاه پیام نور
Zarrin Eshaghi
Department of Chemistry
Payame Noor University
Specialist: Analytical Chemistry
دکتر زهرا گرکانی نژاد مشیزی
استاد
Zahra Garkani Nejad
professor
دکتر مهران جوان بخت
دانشیار
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Mehran Javanbakht
Associate Professor
Amirkabir University of Technology
دکتر محمدعلی کریمی
استاد
دانشگاه پیام نور
Mohammad Ali Karimi
Professor Department of Chemistry
Payame Noor University
Specialist: analytical chemistry
دکتر محمدحسین مشهدی زاده
استاد
Mohammad Hossein Mashhadizadeh
professor
دکتر محمد مظلوم اردکانی
استاد
دانشگاه یزد
Mohammad Mazloum Ardakani
Professor
University of Yazd
سید احمد میرشکرایی
استاد
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: شیمی آلی
Seyed Ahmad Mirshokraie
Professor
Payame Noor University
Specialist: Organic Chemistry
دکتر علیرضا محدثی زرندی
دکتر علیرضا محدثی زرندی

دکتر عزیزالله نژادعلی

دکتر میثم نوروزی فر

Meissam Noroozifar

دکتر محمود پایه قدر
استاد
Mahmood Payeghadr
professor
جهان بخش رئوف
استاد شیمی تجزیه، گروه شیمی تجزیه، دانشکده شیمی
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: شیمی تجزیه، الکتروشیمی تجزیه ای، حسگرها و زیست حسگرهای الکتروشیمیایی، نانو الکتروشیمی
Jahan Bakhsh Raoof
Professor, Analytical Chemistry
University of Mazandaran
Specialist: Electrochemical Sensors and Biosensors, Electroanalytical Chemistry, Nanoelectrchemistry, Analytical Chemistry
Mustafa Soylak
professor
دکتر محمدعلی طاهر
استاد
Mohammad Ali Taher
professor
دکتر حسین توللی
استاد
Hossein Tavallali
professor
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۸۶
تعداد مطالب دارای متن
۱۸۵