درباره نشریه
eISSN:
2371-770X
دوره انتشار:
دوفصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دکتر مسعود وثوق
مدیر مسئول:
دکتر مسعود وثوق
سردبیر:
دکتر مسعود وثوق
دبیراجرایی:
بهاره صدری
سایت اختصاصی:
modernmedlab.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1400/10/07
صاحب امتیاز
دکتر مسعود وثوق
دانشیار پزشکی بازساختی
پژوهشگاه رویان
Massoud Vosough
Associate Professor, regenerative medicine
مدیر مسئول
دکتر مسعود وثوق
دانشیار پزشکی بازساختی
پژوهشگاه رویان
Massoud Vosough
Associate Professor, regenerative medicine
سردبیر
دکتر مسعود وثوق
دانشیار پزشکی بازساختی
پژوهشگاه رویان
Massoud Vosough
Associate Professor, regenerative medicine
اعضای تحریریه
دکتر مصطفی حسن
انستیتو کارولینسکا، دپارتمان علوم آزمایشگاهی، استکهلم، سوئد
رشته تخصصی: پزشکی آزمایشگاهی
Mustafa Hassan

Specialist: Laboratory Medicine
دکتر محمدعلی شکرگزار
استاد
انستیتو پاستور ایران
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی پزشکی و مهندسی بافت
Mohammad Ali Shokr Gozar
Professor
Pasteur Institute of Iran
Specialist: Medical Biotechnology and Tissue Engineering
Nada Alaaeddine

Andreas Nussler

Roberto Gramignoli

نجیمی مصطفی

Mustapha Najimi

دکتر امین تمدن

مهزاد اکبرپور

Mahzad Akbarpour

دبیراجرایی
بهاره صدری
بهاره صدری

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۲
تعداد عناوین درج شده:
۶۳
تعداد مطالب دارای متن
۶۳