درباره نشریه
eISSN:
2783-3453
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دکتر سید محمدکاظم واعظ موسوی
مدیر مسئول:
دکتر سید محمدکاظم واعظ موسوی
سردبیر:
دکتر سید محمدکاظم واعظ موسوی
مدیر اجرایی:
دکتر امین امینی
سایت اختصاصی:
hasesjournal.com
نشانی:
تهران، خیابان سئول، آکادمی ملی المپیک
تلفن:
021-26216191
تاریخ به‌روزآوری: 1401/01/17
صاحب امتیاز
دکتر سید محمدکاظم واعظ موسوی
استاد تمام دانشکده علوم اجتماعی و فرهنگی
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: روان شناسی ورزشی، رفتار حرکتی
Mohammad Vaezmousavi
Full Professor, Sport Sciences
Imam Hossein University
Specialist: Sport and Exercise Psychology, Motor Behavior
مدیر مسئول
دکتر سید محمدکاظم واعظ موسوی
استاد تمام دانشکده علوم اجتماعی و فرهنگی
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: روان شناسی ورزشی، رفتار حرکتی
Mohammad Vaezmousavi
Full Professor, Sport Sciences
Imam Hossein University
Specialist: Sport and Exercise Psychology, Motor Behavior
سردبیر
دکتر سید محمدکاظم واعظ موسوی
استاد تمام دانشکده علوم اجتماعی و فرهنگی
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: روان شناسی ورزشی، رفتار حرکتی
Mohammad Vaezmousavi
Full Professor, Sport Sciences
Imam Hossein University
Specialist: Sport and Exercise Psychology, Motor Behavior
اعضای تحریریه
دکتر محمدتقی اقدسی
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: رفتار حرکتی
Mohamad Taghi Aghdasi
Professor
University of Tabriz
Specialist: Motor Behavior
دکتر حمید قاسمی
دانشیار مدیریت ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم تربیتی
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی، ارتباطات ورزشی، رسانه های ورزشی
Hamid Ghasemi
Associate Professor, Sport Management
Payame Noor University
Specialist: Sport management
دکتر حسن محمدزاده
استاد دانشکده علوم ورزشی
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: رفتار حرکتی
Hasan Mohamadzadeh
Professor, Motor Behavior
University of Urmia
Specialist: Motor Behavior
دکتر رحیم رمضانی نژاد
استاد
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: مدیریت ورزش
Rahim Ramzaninejad
professor
University of Guilan
دکتر نادر رهنما
استاد گروه آسیب های ورزشی و حرکات اصلاحی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
Nader Rahnama
Professor, Dept of Sports Injuries and Corrective Exercises, Faculty of Physical Education and Sports Sciences
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Exercise Pathology and Corrective Exercises
دکتر سعید صادقی بروجردی
استاد گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی. دانشکده علوم انسانی و اجتماعی.
Sanandaj, IRAN.
رشته تخصصی: مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی
Saeed Sadeghi Boroujerdi
Professor, Department of Physical Education , Faculty of Humanities and Social Science, University of Kurdistan
Sanandaj, IRAN.
Specialist: Management and planning in physical education
دکتر مهدی سهرابی
استاد دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: رفتار حرکتی
Mahdi Sohrabi
Professor Faculty of Energy and Physics
Amirkabir University of Technology
Specialist: Motor Behavior
دکتر فرشاد تجاری
استاد واحد تهران مرکز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی، مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی و علوم ورزشی
Farshad Tojjari
Professor Central Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Sport Managment, Management and Planning in Physical Education and Sport Sciences
دکتر سید محمدکاظم واعظ موسوی
استاد تمام دانشکده علوم اجتماعی و فرهنگی
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: روان شناسی ورزشی، رفتار حرکتی
Mohammad Vaezmousavi
Full Professor, Sport Sciences
Imam Hossein University
Specialist: Sport and Exercise Psychology, Motor Behavior
مدیر اجرایی
دکتر امین امینی
استادیار دانشکده و پژوهشکده هوش مصنوعی و علوم شناختی
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: یادگیری و کنترل حرکتی
Amin Amini
Assistant Professor, Assistant Professor, Faculty of Artificial Intelligence & Cognitive Sciences Imam Hossein University
Imam Hossein University
Specialist: Motor control and learning
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴
تعداد عناوین درج شده:
۲۸
تعداد مطالب دارای متن
۲۸