درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
وضعیت انتشار:
هنوز شماره ای از نشریه منتشر نشده است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
مدیر مسئول:
دکتر عبدالرحیم پذیرا
سردبیر:
دکتر حمیدرضا اسماعیلی
مدیرداخلی:
تیرداد مقصودلو
ویراستار فارسی:
سعیده ساکی انتظامی
ویراستار انگلیسی:
دکتر حمیدرضا اسماعیلی
سایت اختصاصی:
jas.iaubushehr.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1401/10/23
مدیر مسئول
دکتر عبدالرحیم پذیرا

Abdul Rahim Pazira

سردبیر
دکتر حمیدرضا اسماعیلی
استاد دانشکده علوم
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: زیست شناسی
Hamid Reza Esmaeili
Professor College of Sciences
University of Shirazu
Specialist: Biology
اعضای تحریریه
دکتر حمیدرضا اسماعیلی
استاد دانشکده علوم
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: زیست شناسی
Hamid Reza Esmaeili
Professor College of Sciences
University of Shirazu
Specialist: Biology
دکتر رحمان پاتیمار
دانشیار شیلات
دانشگاه گنبد کاووس
رشته تخصصی: شیلات
Rahman Patimar
Associate Professor, Fisheries
Gonbad Kavous University
Specialist: Fisheries Biologist
دکتر عبدالرحیم پذیرا

Abdul Rahim Pazira

دکتر آرش جوانشیر خویی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقیانوس شناسی
Arash Javanshir Khoei
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Oceanography
ویراستار فارسی
سعیده ساکی انتظامی

Saeedeh Saki Entezami

ویراستار انگلیسی
دکتر حمیدرضا اسماعیلی
استاد دانشکده علوم
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: زیست شناسی
Hamid Reza Esmaeili
Professor College of Sciences
University of Shirazu
Specialist: Biology
مدیرداخلی
تیرداد مقصودلو
استادیار گروه شیلات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
رشته تخصصی: تغذیه آبزیان
Tirdad Maghsoudloo
Assistant Professor, fisheries department
Bushehr Branch, Islamic Azad University
Specialist: Aquatics feeding and nutrition