درباره نشریه
eISSN:
2820-9818
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
موسسه آموزش عالی فاطمیه (س) شیراز
مدیر مسئول:
دکتر علی عسگری
سردبیر:
دکتر احمد اخلاصی
مدیرداخلی:
دکتر سعیده کلانتری
نشانی:
شیراز، بلوار استقلال، حد فاصل چهارراه هنگ و بنفشه، کوچه 29
تلفن:
071-32350630
سایت اختصاصی:
arch.fatemiyehshiraz.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/11
مدیر مسئول
دکتر علی عسگری
استادیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس
رشته تخصصی: معماری
Ali Asgari
Assistant Professor, Department of Architecture, Art and Architecture faculty
Shahr-e-Qods Branch, Islamic Azad University
Specialist: Architecture
سردبیر
دکتر احمد اخلاصی
دانشیار گروه معماری دانشکده معماری
دانشگاه علم و صنعت ایران
Ahamd Ekhlassi
Associate Professor, School of Architecture and environmental Design, Architecture Department
Iran University of Science and Technology
اعضای تحریریه
دکتر محمود گلابچی
استاد پردیس هنرهای زیبا
دانشگاه تهران
Mahmoud Golabchi
Professor College of Fine Arts
University of Tehran
دکتر سید بهشید حسینی
استاد گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه هنر ایران
رشته تخصصی: معماری
Seyyed Behshid Hosseini
Professor, Department of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning
IRAN University Of Art
Specialist: Architecture
دکتر کتایون تقی زاده

دکتر احمد اخلاصی
دانشیار گروه معماری دانشکده معماری
دانشگاه علم و صنعت ایران
Ahamd Ekhlassi
Associate Professor, School of Architecture and environmental Design, Architecture Department
Iran University of Science and Technology
دکتر محمدصادق طاهر طلوع دل
دانشیار گروه معماری
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
رشته تخصصی: ریاضی، عمران، سازه و معماری
Mohammad Sadegh Taher Tolou Del
Associate Professor, Architecture Department
Shahid Rajaee Teacher Training University
Specialist: Architecture Structure Civil
دکتر متین علاقه مندان
دکتر متین علاقه مندان

دکتر حمیدرضا خویی
دکتر حمیدرضا خویی

دکتر مازیار آصفی
دکتر مازیار آصفی

Maziar Asefi

مدیرداخلی
دکتر سعیده کلانتری

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹
تعداد عناوین درج شده:
۵۴
تعداد مطالب دارای متن
۵۴