درباره نشریه
ISSN:
2716-9901
دوره انتشار:
دوفصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
موسسه پژوهشی یادگار باستان
مدیر مسئول:
ندا اخوان اقدم
سردبیر:
دکتر کتایون مزداپور
جانشین سردبیر:
دکتر فرزانه گشتاسب
مدیرداخلی:
مینا کامبین
سایت اختصاصی:
www.aclr.ir
نشانی:
تهران، خیابان فردوسی، خیابان نوفل شاتو، خیابان مسعود سعد، شماره 12
تلفن:
021-66740330
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/09
صاحب امتیاز
 موسسه پژوهشی یادگار باستان
موسسه پژوهشی یادگار باستان

مدیر مسئول
ندا اخوان اقدم
دانشیار گروه تاریخ هنر، پژوهشکده هنر
فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: فرهنگ و زبان های باستانی
Neda Akhavan Aghdam
Associate Professor, Art History, the Institute of arts and academic research
Iranian Academy Of Arts
Specialist: ancient Iranian Languages and culture
سردبیر
دکتر کتایون مزداپور
استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: فرهنگ و زبان های باستانی
Katayoun Mazda Pour
Professor of Humanities and Cultural Studies Institute
Specialist: Ancient culture and languages
جانشین سردبیر
دکتر فرزانه گشتاسب
دانشیار فرهنگ و زبان های باستانی، پژوهشکده زبانشناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: فرهنگ و زبان های باستانی ایران
Farzaneh Goshtasb
Associate Professor, Linguistics
Institute For Humanities And Cultural Studies
اعضای تحریریه
دکتر جلال الدین رفیع فر
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: انسان شناسی فرهنگی، انسان شناسی باستان شناختی و عشایر
Jaleleddin Rafifar
Professor
University of Tehran
Specialist: Cultural anthropology, archaeological anthropology and tribes
دکتر فرزانه گشتاسب
دانشیار فرهنگ و زبان های باستانی، پژوهشکده زبانشناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: فرهنگ و زبان های باستانی ایران
Farzaneh Goshtasb
Associate Professor, Linguistics
Institute For Humanities And Cultural Studies
دکتر کتایون مزداپور
استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: فرهنگ و زبان های باستانی
Katayoun Mazda Pour
Professor of Humanities and Cultural Studies Institute
Specialist: Ancient culture and languages
امید بهبهانی
عضو هیئت علمی
رشته تخصصی: مطالعات مانوی، زبان های فارسی میانه و پارتی، ادبیات تطبیقی
Omid Behbahani

Specialist: Manicaean Studies
چنگیز مولایی
استاد
رشته تخصصی: فرهنگ و زبانهای باستانی ایران
Changiz Mowlaee

Specialist: Ancient Iranian Languages and Culture
سیروس نصرالله زاده

مصطفی ندیم

رشته تخصصی: تاریخ، مردم شناسی شیرازشناسی
Mostafa Nadim

Specialist: History
مدیرداخلی
مینا کامبین
دانش آموخته دکتری فرهنگ و زبان های باستانی، زبان شناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: فرهنگ و زبان های باستانی، اسطوره شناسی، اوستایی
Mina Kambin
.Ph.D, Ancient Culture and Languages, Linguistics, institute for Humanities and Cultural studies
Institute For Humanities And Cultural Studies
Specialist: Ancient Culture and Linguistics, Mythology, Avestan
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶
تعداد عناوین درج شده:
۵۹
تعداد مطالب دارای متن
۵۹