درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
هنوز شماره ای از نشریه منتشر نشده است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید باهنر کرمان
مدیر مسئول:
دکتر مرتضی بهروزی فر
سردبیر:
دکتر زین العابدین صادقی
دبیر تحریریه:
دکتر حمیدرضا حری
سایت اختصاصی:
ssee.uk.ac.ir
تلفن:
034-33257550
تاریخ به‌روزآوری: 1402/06/04
مدیر مسئول
دکتر مرتضی بهروزی فر
عضو هیات علمی
Morteza Behrouzifar

سردبیر
دکتر زین العابدین صادقی
دانشیار اقتصاد انرژی
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: اقتصاد انرژی
Zeinolabedin Sadeghi
Associate Professor, economics
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: energy economics
دبیر تحریریه
دکتر حمیدرضا حری
دانشیار
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: اقتصاد پولی
Hamid Reza Horry
Associate Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Monetary Economy
اعضای تحریریه
دکتر رحمان خوش اخلاق

دکتر سید عبدالمجید جلایی

دکتر علیرضا شکیبایی
معاون دانشگاه
Alireza Shakibaie

دکتر حجت الله رنجبر
استاد تمام مهندسی معدن
دانشگاه شهید باهنر کرمان
Hojjatollah Ranjbar
Full Professor, Mining Engineering
Shahid Bahonar University of Kerman
دکتر علیمراد شریفی
دانشیار
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: اقتصاد انرژی
Ali Morad Sharifi
Associate Professor
University of Isfahan
Specialist: Energy Economy
دکتر حسن فرازمند
استاد اقتصاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: اقتصاد بخش عمومی و اقتصاد بین الملل
Hassan Farazmand
Professor, Economics
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Public Economics
دکتر زین العابدین صادقی
دانشیار اقتصاد انرژی
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: اقتصاد انرژی
Zeinolabedin Sadeghi
Associate Professor, economics
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: energy economics
دکتر علی امامی میبدی
دانشیار دانشکده اقتصاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: اقتصاد انرژی
Ali Emami Meybodi
Associate Professor Faculty of Economics
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Energy Economy
دکتر محمدحسین مهدوی عادلی
استاد اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصادی
دانشگاه فردوسی مشهد
Mohammad Hosein Mahdavi Adeli
Professor, Faculty of Economics and Administrative Sciences
Ferdowsi University of Mashhad
دکتر ناصر خیابانی
دانشیار دانشکده اقتصاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: اقتصاد
Nasser Khiabani
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Economy
دکتر محسن ابراهیمی
دانشیار
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: اقتصاد امور عمومی
Mohsen Ebrahimi
Associate Professor
Kharazmi University
Specialist: Economics of Public Affairs