درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
وضعیت انتشار:
هنوز شماره ای از نشریه منتشر نشده است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه صنعتی قم
مدیر مسئول:
دکتر انوشه لطیفی شاهاندشتی
سردبیر:
دکتر شاهین روحانی
ویراستار فارسی:
بهمن فرنودی
سایت اختصاصی:
ttmp.qut.ac.ir
نشانی:
قم، بلوار سردار شهید خدا کرم (جاده قدیم تهران) ، کدپستی: 3718146645
تاریخ به‌روزآوری: 1401/04/20
مدیر مسئول
دکتر انوشه لطیفی شاهاندشتی

Anosheh Latifi

سردبیر
دکتر شاهین روحانی

دانشگاه صنعتی شریف
Shahin Rouhani
Department of Physics
Sharif University of Technology
اعضای تحریریه
Chris Antonopoulos

Vasileios Basios

Miguel Manna

لاله معمارزاده

Laleh Memarzadeh

Gilbert Moultaka

مهدی سلیمانی

Mahdi Solaimani

ویراستار فارسی
بهمن فرنودی

Bahman Farnudi