درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
وضعیت انتشار:
هنوز شماره ای از نشریه منتشر نشده است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه لرستان
مدیر مسئول:
دکتر حسن زمانیان
سردبیر:
دکتر حسن زمانیان
سایت اختصاصی:
god.lu.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1401/10/29
مدیر مسئول
دکتر حسن زمانیان

Hasan Zamanian

سردبیر
دکتر حسن زمانیان

Hasan Zamanian

اعضای تحریریه
دکتر حسن زمانیان

Hasan Zamanian

دکتر محمدحسن کریم پور
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
Mohammad Hasan Karimpour
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
دکتر علیرضا زراسوندی
استاد دانشکده علوم زمین
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: زمین شناسی اقتصادی
Ali Reza Zarras Vandi
Professor Faculty of Earth Sciences
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Economic Geology
Xiaoyong Yang

دکتر رضا زارعی سهامیه

دکتر زهرا طهماسبی
دکتر زهرا طهماسبی

Chris Harris

دکتر بهرام علیزاده
استاد دانشکده علوم زمین
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: زمین شناسی نفت
Bahram Ali Zadeh
Professor Faculty of Earth Sciences
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Petroleum geology
دکتر محمدرضا حسین زاده
استاد تمام رشته زمین شناسی اقتصادی، گروه علوم زمین، دانشکده علوم طبیعی
دانشگاه تبریز
Mohammadreza Hosseinzadeh
Full Professor, Department of Earth Sciences, Faculty of Natural Sciences
University of Tabriz
Syed Ashfaq Ahmed