درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه ادیان و مذاهب
مدیر مسئول:
دکتر سید ابوالحسن نواب
سردبیر:
دکتر سید ابوالحسن نواب
مدیر اجرایی:
حیدر دباغی
ویراستار انگلیسی:
Harry Aveling
ویراستار انگلیسی:
یاسر پوراسماعیل
سایت اختصاصی:
is.urd.ac.ir
تلفن همراه:
09933295071
نشانی:
قم، شهرک پردیسان، مقابل مسجد امام صادق (ع) ، دانشگاه ادیان و مذاهب
تاریخ به‌روزآوری: 1401/04/29
مدیر مسئول
دکتر سید ابوالحسن نواب
دانشیار
دانشگاه ادیان و مذاهب
رشته تخصصی: مذاهب فقهی، فقه و اصول
Abulhassan Navvab
Associate Professor
University of Religions and Denominations
Specialist: Jurisprudential religions, Jurisprudence and Principles
سردبیر
دکتر سید ابوالحسن نواب
دانشیار
دانشگاه ادیان و مذاهب
رشته تخصصی: مذاهب فقهی، فقه و اصول
Abulhassan Navvab
Associate Professor
University of Religions and Denominations
Specialist: Jurisprudential religions, Jurisprudence and Principles
اعضای تحریریه
Matthew Melvin-Koushki

Sajjad Rizvi

Ahmad Najib Burhani

Andrew G.Newman
Professor
Specialist: Islamic Studies and the Middle East
محمد سمیعی
دانشیار گروه مطالعات ایران، دانشکده مطالعات جهان
دانشگاه تهران
Mohammad Samiei
Associate Professor, Department of Iranian Studies, University of Tehran
University of Tehran
Joseph A. Progler
Professor
Specialist: History of Western, Islamic Encounters, Asia Pacific Studies, Cultural History, Education, Media Studies
ویراستار انگلیسی
Harry Aveling

یاسر پوراسماعیل
یاسر پوراسماعیل

مدیر اجرایی
حیدر دباغی
دانشجوی دکتری تاریخ تمدن و ملل اسلامی, دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تاریخ تشیع، تاریخ تمدن اسلامی
Heidar Dabbaghi
Phd Student, Department of Islamic History and Muslim Civilization, Faculty of Theology and Islamic Studies
University of Tehran
Specialist: The History of Shia, Islamic History and Muslim Civilization
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۲
تعداد مطالب دارای متن
۱۲