درباره نشریه
eISSN:
2980-9215
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه اراک
سردبیر:
دکتر علیرضا صلابت
ویراستار فارسی:
دکتر سعید عزیزیان
سایت اختصاصی:
cnj.araku.ac.ir
تلفن:
086-32627530
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/20
سردبیر
دکتر علیرضا صلابت

Alireza Salabat

اعضای تحریریه
وحید مهدوی

Vahid Mahdavi

فرید میرحسینی

محمد سلیمان نژاد

دانشگاه اراک
Mohammad Soliman Nejad
Department of Chemistry, Faculty of Sciences
University of Arak
Specialist: Physical Chemistry
دکتر غلامرضا نبیونی
استاد تمام فیزیک
دانشگاه اراک
رشته تخصصی: فیزیک
Ghaolam Reza Nabiyouni
Full Professor, Physics
دانشگاه اراک
Specialist: Physics
Muhammad Moniruzzaman

خلیل فقیه

Khalil Faghihi

سید محسن حسینی

مهران شاه منصوری

دکتر سعید عزیزیان
استاد گروه شیمی
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: شیمی فیزیک
Saeid Azizian
Professor Department of Chemistry
Bu-Ali Sina University
Specialist: Physical Chemistry
دکتر عزیز حبیبی ینگجه

دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر رضا صحرایی
دانشیار
دانشگاه ایلام
Reza Sahraei
Associate Professor
University of Ilam
Specialist: Physical Chemistry
میرقاسم حسینی

Mir Ghasem Hoseini

سهیلا جوادیان

امیرعباس رفعتی

معصومه فروتن

Masume Foroutan

دکتر سید حیدر محمودی نجفی

رشته تخصصی: شیمی ارگانیک
Seyed Heydar Mahmoudi Najafi

Specialist: Organic Chemistry
مازیار مرندی

شهریار عباسی

دانشگاه ایلام
Shahryar Abbasi
Department of Chemistry, Faculty of Sciences
University of Ilam
Specialist: Analytical Chemistry
بهرام قلمی چوبر

Bahram Ghalami Choobar

رحمت صادقی

دانشگاه کردستان
Rahmat Sadeghi
Department of Chemistry, Faculty of Science
University of Kurdistan
Specialist: Physical Chemistry
بهمن واشقانی فراهانی

مسعود همدانیان

دکتر منصور قربانپور

Mansour Ghorbanpour

ویراستار فارسی
دکتر سعید عزیزیان
استاد گروه شیمی
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: شیمی فیزیک
Saeid Azizian
Professor Department of Chemistry
Bu-Ali Sina University
Specialist: Physical Chemistry
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴
تعداد عناوین درج شده:
۲۴
تعداد مطالب دارای متن
۲۴