درباره نشریه
eISSN:
2821-1928
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین، پیشوا
مدیر مسئول:
دکتر بیتا سودایی
سردبیر:
دکتر رضا رضالو
ویراستار فارسی:
Barbara Kaim
سایت اختصاصی:
jaa.varamin.iau.ir
تلفن:
021-36726955
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/10
مدیر مسئول
دکتر بیتا سودایی
دانشیار گروه باستان شناسی دانشکده علوم انسانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین، پیشوا
رشته تخصصی: باستان شناسی
Bita Sodaei
Associate Professor, Archaeology
Varamin Branch, Islamic Azad University
سردبیر
دکتر رضا رضالو
دانشیار گروه باستان شناسی
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: باستان شناسی
Reza Rezalou
Associate Professor Archaeological Department
University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: Archeology
اعضای تحریریه
دکتر حسن فاضلی نشلی
استاد گروه باستان شناسی
دانشگاه تهران
Hasan Fazeli Nashli
Professor
University of Tehran
دکتر علیرضا نوبری هژبری

Alireza Nobari Hojabri

دکتر جواد نیستانی
استاد گروه باستان شناسی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: باستان شناسی
Javad Neyestani
Professor, Archaeology
Tarbiat Modares University
Specialist: Archeology
دکتر رضا شعبانی
عضو هیات علمی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: تاریخ
Raza Shabani
Faculty member
Shahid Beheshti University
Specialist: history
دکتر رضا رضالو
دانشیار گروه باستان شناسی
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: باستان شناسی
Reza Rezalou
Associate Professor Archaeological Department
University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: Archeology
دکتر سید محمدامین امامی
دانشیار
دانشگاه هنر اصفهان
رشته تخصصی: کانی شناسی
Seyed Mohammad Amin Emami
Associate Professor
Isfahan University of Art
Specialist: Mineralogy
دکتر بیتا سودایی
دانشیار گروه باستان شناسی دانشکده علوم انسانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین، پیشوا
رشته تخصصی: باستان شناسی
Bita Sodaei
Associate Professor, Archaeology
Varamin Branch, Islamic Azad University
دکتر نازنین فرهادیار

دکتر فهیمه باغبان آرانی

Fahimeh Baghban Arani

دکتر روح الله یوسفی زشک

Rouhollah Yousefi Zoshk

Eberhard Wolfram Sauer

Benjamin Mutin

Steve Renette

ویراستار فارسی
Barbara Kaim

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷
تعداد عناوین درج شده:
۴۲
تعداد مطالب دارای متن
۴۲