درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
وضعیت انتشار:
هنوز شماره ای از نشریه منتشر نشده است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه بین المللی امام رضا
مدیر مسئول:
دکتر معصومه عربشاهی
سردبیر:
دکتر علیرضا مقدسی
دبیراجرایی:
مریم ودیعی نوقابی
ویراستار فارسی:
دکتر آیدا فیروزیان پور اصفهانی
ویراستار انگلیسی:
افسانه غنی زاده
کارشناس:
زهرا خندان
سایت اختصاصی:
sma.imamreza.ac.ir
نشانی:
مشهد، خیابان دانشگاه ، دانشگاه 21 ، خیابان اسرار، دفتر نشریات و کتب علمی دانشگاه امام رضا (ع)
تلفن:
051-38041 ، داخلی: 1515
دورنگار:
051-38426038
تاریخ به‌روزآوری: 1402/03/30
مدیر مسئول
دکتر معصومه عربشاهی

سردبیر
دکتر علیرضا مقدسی
استادیار گروه مدیریت، دانشکده حسابداری و مدیریت
دانشگاه بین المللی امام رضا
رشته تخصصی: مدیریت- مدیریت سیستم ها
Alireza Moghaddasi
Assistant Professor, Manangement Department, Accounting and Manangement College
Imam Reza International University
Specialist: Management - Systems management
اعضای تحریریه
دکتر سعید جعفری تیتکانلو

Saeed Jafari Titkanloo

مرتضی رجوعی
استادیار مدیریت
دانشگاه بین المللی امام رضا
Morteza Rojuee
Assistant Professor, management
Imam Reza International University
دکتر حسین رحمان سرشت
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Hosein Rahmansereshat
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Business Management
دکتر معصومه عربشاهی

دکتر سید مرتضی غیور باغبانی

دکتر غلامرضا گودرزی
دانشیار
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: مدیریت تحقیق در عملیات، مدیریت صنعتی
Gholam Reza Goodarzi
Associate Professor
Specialist: Management of Operations Research, Industrial Management
دکتر محسن مرادی

دکتر علیرضا مقدسی
استادیار گروه مدیریت، دانشکده حسابداری و مدیریت
دانشگاه بین المللی امام رضا
رشته تخصصی: مدیریت- مدیریت سیستم ها
Alireza Moghaddasi
Assistant Professor, Manangement Department, Accounting and Manangement College
Imam Reza International University
Specialist: Management - Systems management
ویراستار فارسی
دکتر آیدا فیروزیان پور اصفهانی

ویراستار انگلیسی
افسانه غنی زاده

Afsaneh Ghani Zadeh

دبیراجرایی
مریم ودیعی نوقابی

Maryam Vadie Noghabi

کارشناس
زهرا خندان