درباره نشریه
ISSN:
2821-0441
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه بیرجند
مدیر مسئول:
حسین نویدی نیا
سردبیر:
دکتر منصور توکلی
مدیر اجرایی:
فاطمه چاه کندی
ویراستار انگلیسی:
آدریان نازنین
سایت اختصاصی:
ali.birjand.ac.ir
تلفن:
056-31026211
نشانی:
بیرجند، دانشگاه بیرجند،گروه زبان انگلیسی
تاریخ به‌روزآوری: 1401/10/18
مدیر مسئول
حسین نویدی نیا

Hossein Navidinia

سردبیر
دکتر منصور توکلی
استاد دپارتمان انگلیسی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: زبانشناسی کاربردی، L2 تدریس و ارزیابی
Mansour Tavakoli
Professor English Department
University of Isfahan
Specialist: Applied Linguistics, L2 teaching and assessment
اعضای تحریریه
دکتر محمودرضا عطایی
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Mahmood Reza Atai
Professor Faculty of Literature and Humanities
Kharazmi University
Specialist: English Language Teaching
دکتر عصمت بابایی
استاد گروه زبانهای خارجی
دانشگاه خوارزمی
Esmat Babaii
Professor, Department of Foreign Languages
Kharazmi University
Gary Barkhuizen

Anne Burns

Thomas S.C. Farrell

دکتر غلامرضا کیانی
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان انگلیسی، زبان و زبان شناسی
Gholam Reza Kiany
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: English language, Language & Linguistics
Icy Lee

دکتر سید عبدالحمید میرحسینی
دانشیار
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
دکتر حسین نساجی
استاد
رشته تخصصی: زبانشناسی کاربردی
Hossein Nassaji
Professor University of Victoria, Canada
Specialist: Applied Linguistics
دکتر رضا پیش قدم
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: روانشناسی اجتماعی آموزش زبان
Reza Pish Ghadam
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Social Psychology of Language Teaching
Nicos Sifakis

دکتر حسن سودمندافشار

دانشگاه بوعلی سینا
Hasan Sood Mand Afshar

Bu-Ali Sina University
Specialist: Applied linguistics
دکتر ضیا تاج الدین
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
Seyyed Zia Tajeddin
Professor
Allameh Tabataba'i University
Amy B M Tsui

Bedrettin Yazan

ویراستار انگلیسی
آدریان نازنین

Adrian Naznean

مدیر اجرایی
فاطمه چاه کندی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱
تعداد عناوین درج شده:
۷
تعداد مطالب دارای متن
۷