درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
هنوز شماره ای از نشریه منتشر نشده است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه بیرجند
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا رضاییان دلویی
سردبیر:
دکتر محمدرضا رضاییان دلویی
مدیر اجرایی:
مرضیه خوشحال
سایت اختصاصی:
irtranslation.birjand.ac.ir
نشانی:
بیرجند، دانشگاه بیرجند، پردیس امیر آباد
تاریخ به‌روزآوری: 1401/10/18
مدیر مسئول
دکتر محمدرضا رضاییان دلویی
استادیار
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: مطالعات ترجمه
Mohammad Reza Rezaeian Delouei
Assistant professor
University of Birjand
Specialist: Translation Studies
سردبیر
دکتر محمدرضا رضاییان دلویی
استادیار
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: مطالعات ترجمه
Mohammad Reza Rezaeian Delouei
Assistant professor
University of Birjand
Specialist: Translation Studies
اعضای تحریریه
Mark Shuttleworth

Luise Von Flotow

Ebru Diriker

Rebecca Ruth Gould

Kobus Marais

ابراهیم محمدی
دانشیار رشته زبان و ادبیات فارسی- دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ebrahim Mohammadi
Associate Professor, department of persian language and literature
University of Birjand
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر لیلی سیفی

Leili Seifi

حسین نویدی نیا

Hossein Navidinia

مدیر اجرایی
مرضیه خوشحال