درباره نشریه
ISSN:
2783-4956
eISSN:
2821-014X
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
انتشارات رئا
مدیر مسئول:
دکتر سید اسماعیل نجفی
سردبیر:
دکتر سید احمد عدالت پناه
سایت اختصاصی:
www.bidacv.com
تلفن:
011-54310429
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/05
مدیر مسئول
دکتر سید اسماعیل نجفی
گروه مهندسی صنایع
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Seyyed Esmaeil Najafi
Department of Industrial Engineering
Science And Research Branch, Islamic Azad University
Specialist: Industrial Engineering, Decision analysis, Production Planning, Data Envelopment Analysis
سردبیر
دکتر سید احمد عدالت پناه
مدیر مرکز تحقیقات
رشته تخصصی: ریاضی کاربردی، بهینه سازی ، سیستم های فازی، مدل سازی عددی، علوم کامپیوتر
Seyyed Ahmad Edalatpanah

Specialist: Applied Mathematics, Optimization, Fuzzy systems, Numerical modelling, Computer science
اعضای تحریریه
José Luis Verdegay

دکتر هاشم صابری نجفی
گروه ریاضی کاربردی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: تجزیه و تحلیل عددی ، راه حل های عددی معادلات دیفرانسیل معمولی و جزئی ، مدل سازی عددی اقیانوس ها
Hashem Saberi Najafi
Department of Applied Mathematics
University of Guilan
Specialist: Numerical Analysis, Numerical Solutions of Ordinary and Partial Differential Equations, Numerical Modeling of the Oceans
Kristiaan Kerstens

Muhammad Akram

Peter Fernandes Wanke

Dragan Pamucar
Dragan Pamucar

Harish Garg
professor School of Mathematics, Thapar Institute of Engineering & Technology, Deemed University Patiala, India
Specialist: Applied Mathematics
Praveen Agarwal
Praveen Agarwal

Luka Neralić

دکتر منصور نیکخواه بهرامی
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه تهران
Mansour Nik Khah Bahrami
Professor Faculty of Mechanical Engineering
University of Tehran
Josef Jablonsky
Professor University of Economics, Prague, Czech Republic,
Hitesh Mohapatra

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۱
تعداد عناوین درج شده:
۶۶
تعداد مطالب دارای متن
۶۶