درباره نشریه
eISSN:
2345-458X
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مدیر مسئول:
دکتر محسن رستمی مال خلیفه
سردبیر:
دکتر فرهاد حسین زاده لطفی
ویراستار فارسی:
هیلدا صالح
سایت اختصاصی:
sanad.iau.ir/journal/ijdea
تلفن:
021-44865320
دورنگار:
021-44865320
نشانی:
تهران، بلوار سیمون بولیوار، بلوار دانشگاه، واحد علوم و تحقیقات، ، کدپستی: 1477893855
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/30
مدیر مسئول
دکتر محسن رستمی مال خلیفه
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: ریاضی کاربردی
Mohsen Rostamy Malkhalifeh
Associate Professor Department of Mathematics, Science and Research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: DEA
سردبیر
دکتر فرهاد حسین زاده لطفی
استاد گروه ریاضی، دانشکده علوم پایه، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رشته تخصصی: ریاضیات کاربردی
Faerhad Hosseinzadeh Lotfi
Professor, Department of Mathematics
Science And Research Branch, Islamic Azad University
Specialist: Applied Mathematics
اعضای تحریریه
علیرضا امیرتیموری

Alireza Amirteimoori

دکتر علی امروزنژاد
استاد
رشته تخصصی: ریاضیات کاربردی گرایش تحقیق در عملیات
Ali Emrouznejad
Professor
Specialist: Applied Mathematics Research Trends in Operations
رضا فرضی پور

Reza Farzipoor

Specialist: Production Operation Management, Supply Chain
دکتر مجتبی غیاثی

Mojtaba Ghiyasi

دکتر فرهاد حسین زاده لطفی
استاد گروه ریاضی، دانشکده علوم پایه، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رشته تخصصی: ریاضیات کاربردی
Faerhad Hosseinzadeh Lotfi
Professor, Department of Mathematics
Science And Research Branch, Islamic Azad University
Specialist: Applied Mathematics
Kristiaan Kerstens

دکتر محمد خدابخشی
استاد گروه ریاضیات
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: ریاضیات کاربردی گرایش تحقیق در عملیات
Mohammad Khodabakhshi
Professor Department of Mathematics
Shahid Beheshti University
Specialist: Applied Mathematics Research Trends in Operations
دکتر محسن رستمی مال خلیفه
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: ریاضی کاربردی
Mohsen Rostamy Malkhalifeh
Associate Professor Department of Mathematics, Science and Research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: DEA
Biresh Sahoo

J Zhu

محمدحسن بهزادی

ویراستار فارسی
هیلدا صالح

Hilda Saleh

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۹
تعداد عناوین درج شده:
۲۲۹
تعداد مطالب دارای متن
۲۲۷