درباره نشریه
eISSN:
2783-2937
دوره انتشار:
دوفصلنامه (الکترونیکی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه بیرجند (با همکاری انجمن علمی فرش ایران)
مدیر مسئول:
دکتر حسین بارانی
سردبیر:
دکتر حسین بارانی
مدیرداخلی:
مهندس وحیده حسامی
ویراستار فارسی:
هما مالکی
ویراستار فارسی:
بهارک ولی نیا
ویراستار انگلیسی:
سید محمدرضا خلیل نژاد
سایت اختصاصی:
rajshomar.birjand.ac.ir
نشانی:
بیرجند، خیابان دانشگاه، دانشکده هنر
تلفن:
056-31027100
تاریخ به‌روزآوری: 1402/01/05
مدیر مسئول
دکتر حسین بارانی
دانشیار
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: تولید الیاف-رنگرزی-فرش- نساجی
Hossein Barani
Associate Professor
Gorgan University
Specialist: Persian Painting - Gilded, Flower and Chicken, Miniature...
سردبیر
دکتر حسین بارانی
دانشیار
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: تولید الیاف-رنگرزی-فرش- نساجی
Hossein Barani
Associate Professor
Gorgan University
Specialist: Persian Painting - Gilded, Flower and Chicken, Miniature...
اعضای تحریریه
دکتر محمدتقی آشوری
دانشیار دانشکده هنرهای کاربردی
دانشگاه هنر ایران
رشته تخصصی: پژوهش هنر
Mohammad Taghi Ashuri
Associate Professor Faculty of Applied Arts
IRAN University Of Art
Specialist: Art research
محمدعلی ناصری

دکتر علیرضا طاهری
استاد
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: تاریخ هنر-سینما و سمعی بصری- باستانشناسی-پژوهش هنر-گرافیک
Ali Reza Taheri
Associate Professor
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Art-Cinema and Audio-Visual-Archeology-Art-Graphic History
دکتر احمد اکبری
استاد دانشکده معماری و هنر گروه فرش
دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: مهندسی نساجی (شیمی نساجی و علوم الیاف)
Ahmad Akbari
Professor Faculty of Architecture and Art Department of Carpet Department
University of Kashan
Specialist: Textile Engineering (Textile Chemistry and Fiber Sciences)
دکتر علی وندشعاری
دانشیار فرش
دانشگاه هنر اسلامی تبریز
Ali Vandshoari
Associate Professor, Carpet
Tabriz Islamic Art University
دکتر زهرا علیزاده بیرجندی
دانشیار
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: تاریخ
Zahra Alizadeh Birjandi
Associate Professor
University of Birjand
Specialist: history
دکتر حسین بارانی
دانشیار
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: تولید الیاف-رنگرزی-فرش- نساجی
Hossein Barani
Associate Professor
Gorgan University
Specialist: Persian Painting - Gilded, Flower and Chicken, Miniature...
دکتر فاطمه اکبری

Fateme Akbari

عبدالله میرزایی

Shravan Kumar Gupta

دکتر سید جلال الدین بصام
دانشیار موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی جهاد کشاورزی
رشته تخصصی: نساجی
Seyyed Jalalaldin Bassam
Associate Professor of Institute of Higher Education- Jihad-e-Agriculture
ویراستار فارسی
هما مالکی

بهارک ولی نیا

ویراستار انگلیسی
سید محمدرضا خلیل نژاد
سید محمدرضا خلیل نژاد

مدیرداخلی
مهندس وحیده حسامی
مربی فرش
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: پژوهش هنر - طراحی سنتی و فرش -نماد شناسی نقوش -دستبافته های سنتی
Vahideh Hesami
Instructor, carpet
University of Birjand
Specialist: Art-Cinema and Audio-Visual-Archeology-Art-Graphic History
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳
تعداد عناوین درج شده:
۳۱
تعداد مطالب دارای متن
۳۱