درباره نشریه
eISSN:
2783-2937
دوره انتشار:
دوفصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه بیرجند (با همکاری انجمن علمی فرش ایران)
مدیر مسئول:
دکتر حسین بارانی
سردبیر:
دکتر حسین بارانی
مدیرداخلی:
مهندس وحیده حسامی
ویراستار فارسی:
هما مالکی
ویراستار فارسی:
بهارک ولی نیا
ویراستار انگلیسی:
سید محمدرضا خلیل نژاد
سایت اختصاصی:
rajshomar.birjand.ac.ir
نشانی:
بیرجند، خیابان دانشگاه، دانشکده هنر
تلفن:
056-31027100
تاریخ به‌روزآوری: 1402/01/05
مدیر مسئول
دکتر حسین بارانی
دانشیار
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: تولید الیاف-رنگرزی-فرش- نساجی
Hossein Barani
Associate Professor
Gorgan University
Specialist: Persian Painting - Gilded, Flower and Chicken, Miniature...
سردبیر
دکتر حسین بارانی
دانشیار
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: تولید الیاف-رنگرزی-فرش- نساجی
Hossein Barani
Associate Professor
Gorgan University
Specialist: Persian Painting - Gilded, Flower and Chicken, Miniature...
اعضای تحریریه
دکتر محمدتقی آشوری
دانشیار دانشکده هنرهای کاربردی
دانشگاه هنر
رشته تخصصی: پژوهش هنر
Mohammad Taghi Ashuri
Associate Professor Faculty of Applied Arts
Tehran University of Art
Specialist: Art research
محمدعلی ناصری

دکتر علیرضا طاهری
استاد
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: تاریخ هنر-سینما و سمعی بصری- باستانشناسی-پژوهش هنر-گرافیک
Ali Reza Taheri
Associate Professor
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Art-Cinema and Audio-Visual-Archeology-Art-Graphic History
دکتر احمد اکبری
استاد دانشکده معماری و هنر گروه فرش
دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: مهندسی نساجی (شیمی نساجی و علوم الیاف)
Ahmad Akbari
Professor Faculty of Architecture and Art Department of Carpet Department
University of Kashan
Specialist: Textile Engineering (Textile Chemistry and Fiber Sciences)
علی وند شعاری

دکتر زهرا علیزاده بیرجندی
دانشیار
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: تاریخ
Zahra Alizadeh Birjandi
Associate Professor
University of Birjand
Specialist: history
دکتر حسین بارانی
دانشیار
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: تولید الیاف-رنگرزی-فرش- نساجی
Hossein Barani
Associate Professor
Gorgan University
Specialist: Persian Painting - Gilded, Flower and Chicken, Miniature...
دکتر فاطمه اکبری

Fateme Akbari

عبدالله میرزایی

Shravan Kumar Gupta

دکتر سید جلال الدین بصام
دانشیار موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی جهاد کشاورزی
رشته تخصصی: نساجی
Seyyed Jalalaldin Bassam
Associate Professor of Institute of Higher Education- Jihad-e-Agriculture
ویراستار فارسی
هما مالکی

بهارک ولی نیا

ویراستار انگلیسی
سید محمدرضا خلیل نژاد
سید محمدرضا خلیل نژاد

مدیرداخلی
مهندس وحیده حسامی
مربی فرش
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: پژوهش هنر - طراحی سنتی و فرش -نماد شناسی نقوش -دستبافته های سنتی
Vahideh Hesami
Instructor, carpet
University of Birjand
Specialist: Art-Cinema and Audio-Visual-Archeology-Art-Graphic History
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳
تعداد عناوین درج شده:
۳۱
تعداد مطالب دارای متن
۳۱