درباره نشریه
eISSN:
2980-9770
دوره انتشار:
دوفصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
مرکز مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایران مهر
مدیر مسئول:
دکتر مهدی زمانی
سردبیر:
دکتر رضا شعبانی صمغ آبادی
مدیر اجرایی:
خیرالله لطیفی
مدیرداخلی:
دکتر حسینعلی قربانی
سایت اختصاصی:
spsich.iranmehr.ac.ir
نشانی:
تهران، جمالزاده شمالیt بین چهارراه فرصت و نصرت، پلاک240، طبقه اول ، کدپستی: 1313845648
تلفن:
021-66859275
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/11
مدیر مسئول
دکتر مهدی زمانی
دانش آموخته دکتری تاریخ ایران
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: تاریخ فکری ایران معاصر، اندیشه های سیاسی در ایران معاصر
Mehdi Zamani
.Ph.D, PhD of history, University of Tarbiat Modares
Tarbiat Modares University
سردبیر
دکتر رضا شعبانی صمغ آبادی
دکتر رضا شعبانی صمغ آبادی

اعضای تحریریه
دکتر جمشید آزادگان
دانشیار گروه تاریخ
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: ادیان
Jamshid Azadegan
Associate Professor History Group
Shahid Beheshti University
Specialist: religions
دکتر سید عبدالحسین نبوی
دانشیار دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Seyyed Abdol Hosein Nabavi
Associate Professor School of Economics and Social Sciences
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Sociology
دکتر علی بیگدلی
استاد تاریخ
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: تاریخ
Ali Big Deli
Professor History
Shahid Beheshti University
Specialist: History
دکتر عبدالعلی لهسایی زاده
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Abdolali lahsaeiZadeh
Professor
University of Shirazu
Specialist: Sociology
دکتر حسین سیف زاده
دکتر حسین سیف زاده

دکتر محمدرضا علم

دکتر مرتضی دهقان نژاد
استاد تاریخ
دانشگاه اصفهان
Morteza Dehghannejad
Professor
University of Isfahan
Specialist: history
دکتر طاهره ابراهیمی فر
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Tahere Ebrahimi Far
Associate Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Political Science
دکتر سعید معیدفر
دانشیار جامعه شناسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Said Moidfar
Associate Professor, Sociology
University of Tehran
Specialist: Sociology
امامعلی شعبانی

Emamali Shabani

دکتر رضا شعبانی
عضو هیات علمی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: تاریخ
Raza Shabani
Faculty member
Shahid Beheshti University
Specialist: history
دکتر عبدالله ناصری طاهری
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: تاریخ
Abdollah Nasseri taheri
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: History
دکتر نصرالله حکمت
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: فلسفه
Nasrollah Hekmat
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Philosophy
دکتر مریم جلالی
دانشیار زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان
Maryam Jalali
Associate Professor, Persian literature, Children's literature
Shahid Beheshti University
دکتر مهدی زمانی
دانش آموخته دکتری تاریخ ایران
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: تاریخ فکری ایران معاصر، اندیشه های سیاسی در ایران معاصر
Mehdi Zamani
.Ph.D, PhD of history, University of Tarbiat Modares
Tarbiat Modares University
دکتر ژانت آفاری
دکتر ژانت آفاری

مدیر اجرایی
خیرالله لطیفی

Kheyrollah Latifi

مدیرداخلی
دکتر حسینعلی قربانی
دانش آموخته ارشد تاریخ ایران دوره اسلامی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: تاریخ معاصر
Hoseinali Ghorbani
MSc Graduated, Shahid Beheshti University
Shahid Beheshti University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵
تعداد عناوین درج شده:
۳۰
تعداد مطالب دارای متن
۳۰