درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
وضعیت انتشار:
هنوز شماره ای از نشریه منتشر نشده است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه محقق اردبیلی
مدیر مسئول:
دکتر فریبرز معصومی
سردبیر:
دکتر اکبر صفرزاده
ویراستار انگلیسی:
دکتر فرهنگ فرقان پرست
ویراستار انگلیسی:
سینا معصوم زاده
سایت اختصاصی:
aih.uma.ac.ir
نشانی:
اردبیل، خیابان دانشگاه، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، ساختمان 1 ، کدپستی: 5619911367
تلفن:
045-31505150
تاریخ به‌روزآوری: 1402/01/16
مدیر مسئول
دکتر فریبرز معصومی

Fariborz Masoumi

سردبیر
دکتر اکبر صفرزاده

Akbar Safarzadeh

اعضای تحریریه
دکتر عبدالمجید محمدیان
استاد
رشته تخصصی: عمران - منابع آب
Abdolmajid Mohammadian
Professor
Specialist: Civil - Water Resources
Tobias Bleninger

دکتر علی خسرونژاد

Ali Khosronejad

Veysel Şadan Özgür Kırca

عباس خیر

Abbas Khayyer

دکتر محمدتقی اعلمی
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: مهندسی عمران
Mohammad Taghi Aalami
Professor
University of Tabriz
Specialist: Civil Engineering
Zulfequar Ahmad

دکتر سید علی ایوب زاده
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی عمران - مهندسی آب
Seyed Ali Ayyoub Zadeh
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Civil Eng.- Water Eng.
دکتر مصطفی رحیمی

Mostafa Rahimi

دکتر امیراحمد دهقانی

دکتر مجید پاسبانی

جواد احدیان
استاد تمام مهندسی آب و محیط زیست
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: هیدرولیک، مکانیک خاک و ژئوتکنیک، سازه های هیدرولیکی، هیدرودینامیک، مدیریت منابع آب
Javad Ahadiyan
Full Professor, Hydraulic Stractures
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Hydraulic, Soil Mechanics, Hydrodynamics, Hydraulic Structures, Water Rsources Managements
دکتر محمدرضا نیکو

Mohammad Reza Nikoo

میترا جوان

محمدرضا نیک پور

Mohammad Reza Nikpour

ویراستار انگلیسی
دکتر فرهنگ فرقان پرست

Farhang Forghanparast

سینا معصوم زاده