درباره نشریه
ISSN:
2645-534X
eISSN:
2645-5358
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
مدیر مسئول:
دکتر هدایت الله روشنفکر
سردبیر:
دکتر جمال فیاضی
مدیرداخلی:
دکتر محمود نظری
ویراستار انگلیسی:
دکتر نفیسه رنگزن
صفحه آرا:
سارا موسویان
سایت اختصاصی:
bilj.asnrukh.ac.ir
تلفن:
061-36522103
نشانی:
ملاثانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ، کدپستی: 6341773637
تاریخ به‌روزآوری: 1402/03/29
مدیر مسئول
دکتر هدایت الله روشنفکر

سردبیر
دکتر جمال فیاضی

اعضای تحریریه
دکتر محمدتقی بیگی نصیری

دکتر مرتضی چاجی
استاد غذا و تغذیه دام، علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
رشته تخصصی: علوم دامی- غذا و تغذیه دام
Morteza Chaji
Professor, Animal Science
Khuzestan University Of Agriculture And Natural Resources
Specialist: Animal Science, Animal Feed and Nutrition
دکتر قدرت الله رحیمی میانجی
استاد
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رشته تخصصی: ژنتیک مولکولی
Ghodratollah Rahimi Mianji
Professor
Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
Specialist: Molecular genetics
امیر رشیدی
استاد تمام ژنتیک و اصلاح نژاد دام، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی
دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح دام
Amir Rashidi
Full Professor, Animal Breeding and Genetics, Dep of Anim Sci
University of Kurdistan
Specialist: Animal Breeding and Genetics
دکتر مجتبی طهمورث پور

دکتر محمدرضا محمدآبادی
استاد
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: ژنتیک و بیوتکنولوژی جانوری، علوم دامی
Mohammad Reza Mohammadabadi
Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Genetics and Animal Biotechnology, Animal Science
دکتر مرتضی مموئی

دکتر سید رضا میرایی آشتیانی
استاد ژنتیک و اصلاح نژاد دام
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح دام
Seyed Reza Miraei Ashtiani
Professor, Genetics and Animal Breeding
University of Tehran
Specialist: Genetics and livestock breeding
دکتر محمود وطن خواه
دانش آموخته ارشد هنر اسلامی، دانشکده حفاظت و مرمت
دانشگاه هنر
رشته تخصصی: خوشنویسی، هنر اسلامی
Mahmood Vatankhah Khaneghah
MSc Graduated, Islamic art, conservation and restoration department
Tehran University of Art
Specialist: Calligraphy, Islamic art
ویراستار انگلیسی
دکتر نفیسه رنگزن

مدیرداخلی
دکتر محمود نظری

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶
تعداد عناوین درج شده:
۳۶
تعداد مطالب دارای متن
۳۶