درباره نشریه
eISSN:
2783-4107
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
مدیر مسئول:
دکتر هامان توکلی
سردبیر:
دکتر جواد عزیزیان
دبیر تحریریه:
دکتر محمدکاظم محمدی
تلفن:
061-33329200
061-33163482
تلفن همراه:
09173014710
سایت اختصاصی:
sanad.iau.ir/journal/ijhc
تاریخ به‌روزآوری: 1402/07/30
مدیر مسئول
دکتر هامان توکلی

Haman Tavakkoli

سردبیر
دکتر جواد عزیزیان

Javad Azizian

دبیر تحریریه
دکتر محمدکاظم محمدی
دانشیار شیمی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
Mohammad Kazem Mohammadi
Associate Professor, chemistry
Ahvaz Branch, Islamic Azad University
اعضای تحریریه
Eugene Babaev

M.G. Sethuraman

Adel Shaban Azab

دکتر هامان توکلی

Haman Tavakkoli

دکتر علی کیوانلو

Ali Keivanloo

محمد باخراد

Mohammad Bakherad

دکتر حسین عشقی
استاد شیمی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: شیمی آلی
Hossein Eshghi
Professor, Chemistry
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Organic Chemistry
دکتر سهیل سیاحی

Soheil Sayyahi

دکتر زاهد کریمی جابری
دانشیار شیمی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد
Zahed Karimi Jaberi
Associate Professor, Chemistry
Firouzabad Branch, Islamic Azad University
Yasinalli Tamboli

دکتر احمد مصطفی حسن النمر

Ahmed Moustafa Hassan El Nemr

Shyam Prasad

دکتر مریم ابریشم کار

Maryam Abrishamkar

دکتر آرزو قائمی

Arezoo Ghaemi

دکتر محسن نیک پور

Mohsen Nikpour

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۲
تعداد عناوین درج شده:
۲۶۵
تعداد مطالب دارای متن
۲۵۵