درباره نشریه
eISSN:
2716-9634
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دکتر سامی سجادی فر
مدیر مسئول:
دکتر سامی سجادی فر
سردبیر:
دکتر محمدعلی خلیل زاده کلاگر
دستیار سردبیر:
دکتر علیرضا طاهری
سایت اختصاصی:
www.ajchem-b.com
تلفن:
084-32226101
نشانی:
ایلام، چهارراه بهزیستی، بلوار خرم رودی، مجتمع نور، طبقه ششم، واحد 11 ، کدپستی: 6931448435
تاریخ به‌روزآوری: 1402/04/24
صاحب امتیاز
دکتر سامی سجادی فر
دانشیار گروه شیمی
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: شیمی آلی
Sami Sajjadifar
Associate Professor, Department of Chemistry
Payame Noor University
Specialist: Organic Chemistry
مدیر مسئول
دکتر سامی سجادی فر
دانشیار گروه شیمی
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: شیمی آلی
Sami Sajjadifar
Associate Professor, Department of Chemistry
Payame Noor University
Specialist: Organic Chemistry
سردبیر
دکتر محمدعلی خلیل زاده کلاگر

Mohammad Ali Khalilzadeh Kolagar

دستیار سردبیر
دکتر علیرضا طاهری
دانشیار شیمی تجزیه، شیمی، شیمی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
رشته تخصصی: شیمی
Alireza Taheri
Associate Professor, Chemistry
Ilam Branch, Islamic Azad University
Specialist: chemistry
اعضای تحریریه
دکتر علی دل پیشه
استاد
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی بالینی
Ali Delpisheh
Professor
Ilam University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Epidemiology
Mohammad Mansoob Khan

دکتر مهرداد حمیدی
استاد دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رشته تخصصی: داروسازی
Mehrdad Hamidi
Professor Faculty of Pharmacy
Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacotics
دکتر علی رمضانی
استاد
Ali Ramezani
Professor
دکتر حمیدرضا آرندیان

Hamid Reza Arandiyan

Gert Kruger

دکتر یاسر فکری مصطفی حسین

Yasser Fakri Mustafa Hussein

Mohamed Mohamed Rashad
professor Central Metallurgical Research and Development Institute (CMRDI)
Specialist: Materials Science and Engineering
محمد سلیمان نژاد

دانشگاه اراک
Mohammad Soliman Nejad
Department of Chemistry, Faculty of Sciences
University of Arak
Specialist: Physical Chemistry
دکتر حمید سعیدیان
دکتر حمید سعیدیان

Hamid Saeidian

دکتر رضا طیبی
استاد گروه شیمی
دانشگاه حکیم سبزواری
رشته تخصصی: فناوری نانو و بیوتکنولوژی، شیمی
Reza Tayebee
Professor Department of Chemistry
Hakim Sabzevari University
Specialist: Nanotechnology and Biotechnology
Sanja Armaković

Hitendra M. Patel

Metin Hayri Acar

Stevan Armaković

دکتر لطفعلی سقط فروش
دکتر لطفعلی سقط فروش

Lotf Ali Saghat Foroush

دکتر سید محمد وحدت

Seyed Mohammad Vahdat

دکتر مهدی نباتی

Mehdi Nabati

Rajni Kant

دکتر مجید درودی

Majid Darroudi

Kiran Chinthapally

Suresh K. Ghotekar

دکتر امین دایمی

Amin Daemi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۷
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۴
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۴