درباره نشریه
ISSN:
2676-5446
eISSN:
2716-991X
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دکتر محمدحسین خسروی
مدیر مسئول:
دکتر محمدحسین خسروی
سردبیر:
محمدامین پورحسین قلی
مدیر اجرایی:
دکتر علیرضا بلوریان
ویراستار فارسی:
سید امیراحمد صفوی نایینی
ویراستار فارسی:
میترا عشایری پناه
ویراستار فارسی:
امیرعلی مودی قالی باف
ویراستار فنی:
نیلوفر فکور
ویراستار فنی:
جواد عرب پور
سایت اختصاصی:
www.canonjm.com
تلفن:
021-28428118
021-26131764
نشانی:
تهران، میرداماد، میدان مادر، خیابان سنجابی، کوچه شریفی، پلاک4، واحد 3
تاریخ به‌روزآوری: 1402/05/08
صاحب امتیاز
دکتر محمدحسین خسروی
دانشجوی دکتری گروه علم کما
University of Liège, Liège, Belgium
رشته تخصصی: آسیب تروماتیک مغزی، اختلالات هوشیاری، نوروساینس بالینی
Mohammad Hossein Khosravi
Phd Student, Coma Science Group, GIGA-Consciousness, University of Liege
University of Liège, Liège, Belgium
Specialist: Clinical Neuroscience, Traumatic Brain Injury, Disorders of Consciousness
مدیر مسئول
دکتر محمدحسین خسروی
دانشجوی دکتری گروه علم کما
University of Liège, Liège, Belgium
رشته تخصصی: آسیب تروماتیک مغزی، اختلالات هوشیاری، نوروساینس بالینی
Mohammad Hossein Khosravi
Phd Student, Coma Science Group, GIGA-Consciousness, University of Liege
University of Liège, Liège, Belgium
Specialist: Clinical Neuroscience, Traumatic Brain Injury, Disorders of Consciousness
سردبیر
محمدامین پورحسین قلی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Mohamadamin Pourhoseingholi
Research Institute for Gastroenterology and Liver Diseases
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
اعضای تحریریه
دکتر هادی شرونی
دانش آموخته دکتری فلوشیپ جراحی سر و گردن
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بورد تخصصی گوش حلق و بینی و جراحی سروگردن - فلوشیپ جراحی سرطانهای سروگردن
Hadi Sharouny
.Ph.D, Otorhinolaryngology Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Otolaryngologist (Board certified) - Fellowship in Head and Neck Surgical Oncology
سید محمدجواد میرلوحی

Seyed Mohammad Javad Mirlohi

دکتر محمدحسین امیرزاده ایرانق
پژوهشگر شبکه جهانی تحقیقات بین رشته ای جراحی دهان و فک و صورت
Universal Scientific Education and Research Network (USERN), Tehran, Iran
Mohammad Hosein Amirzade Iranaq
Researcher, Universal Network of Interdisciplinary Research in Oral and Maxillofacial Surgery (UNIROMS)
Universal Scientific Education and Research Network (USERN), Tehran, Iran
دکتر مریم الله وردی خانی

Maryam Allahverdi Khani

سید تقی حیدری

Seyed Taghi Heydari

دکتر زهرا سرافراز

Zahra Sarafraz

فاطمه شجاعیان
فاطمه شجاعیان

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Fatemeh Shojaeian
School of medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Siti Mazlipah Ismail

Ahmed Mohamed Medra

دکتر حمید نصراللهی

Hamid Nasrollahi

دکتر سید مجید اخوان حجازی

Seyed Majid Akhavan Hejazi

دکتر سید علی هاشمی

Seyed Ali Hashemi

دکتر سید علی انجو
استادیار گروه اخلاق پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: اخلاق پزشکی، پزشکی
Seyed Ali Enjoo
Assistant Professor, Medical Ethics Department
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Medical Ethicist
دکتر منصوره سادات موجانی قمی

Mansooreh Sadat Mojani Qomi

دکتر محمد رهنماییان

Mohammad Rahnamaeian

زهرا خسروی

Zahra Khosravi

دکتر مرضیه عالی نژاد

Marzieh Aalinezhad

محمد رضایی صدر آبادی

Mohammad Rezaeisadrabadi

مریم وجیهی نژاد

Maryam Vajihinejad

ویراستار فارسی
سید امیراحمد صفوی نایینی
سید امیراحمد صفوی نایینی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Seyed Amir Ahmad Safavi Naini

Shahid Beheshti University of Medical Sciences
میترا عشایری پناه

Mitra Ashayeripanah

امیرعلی مودی قالی باف
دانشجوی دکتری دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
Amirali Moodi Ghalibaf
Phd Student, Faculty of Medicine
Birjand University of Medical Sciences
ویراستار فنی
نیلوفر فکور

Niloofar Fakour

جواد عرب پور

Javad Arabpour

مدیر اجرایی
دکتر علیرضا بلوریان

Alireza . Bolouriyan

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸
تعداد عناوین درج شده:
۴۳
تعداد مطالب دارای متن
۴۲