درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
هنوز شماره ای از نشریه منتشر نشده است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه هنر
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا حسنایی
سردبیر:
دکتر علیرضا طاهری
مدیرداخلی:
نفیسه استیری
طراح و گرافیست:
سحر صادقی
سایت اختصاصی:
iija.journal.art.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان حافظ، خیابان شهید سرهنگ سخایی، بعد از تقاطع 30 تیر، شماره 56
تاریخ به‌روزآوری: 1402/06/04
مدیر مسئول
دکتر محمدرضا حسنایی
دانشیار دانشکده سینما و تئاتر
دانشگاه هنر
Mohammad Reza Hosnaee
Associate Professor School of Cinema and Theater
Tehran University of Art
سردبیر
دکتر علیرضا طاهری
استاد
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: تاریخ هنر-سینما و سمعی بصری- باستانشناسی-پژوهش هنر-گرافیک
Ali Reza Taheri
Associate Professor
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Art-Cinema and Audio-Visual-Archeology-Art-Graphic History
اعضای تحریریه
دکتر محمد شهبا
استادیار دانشکده سینما و تئاتر
دانشگاه هنر
رشته تخصصی: سینما
Mohammad Shahba
Assistant Professor Faculty of Cinema and Theater
Tehran University of Art
Specialist: the cinema
دکتر محمدرضا آزاده فر
استاد تمام موسیقی
دانشگاه هنر
رشته تخصصی: موسیقی شناسی
Mohammad Reza Azadehfar
Full Professor, Music
Tehran University of Art
Specialist: Ethomusicology
دکتر بهنود برمایه ور

Behnod Barmayehvar

دکتر پریسا شاد قزوینی
دانشیار گروه نقاشی، دانشکده هنر
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: فلسفه و علوم هنری
Parisa Shad
Associate Professor Department of Painting, Faculty of Art
University of Alzahra
Specialist: Philosophy and Art Sciences
دکتر رضا مهرآفرین
استاد باستان شناسی، گروه باستان شناسی، دانشکده هنر و معماری
دانشگاه مازندران
Reza Mehrafarin
Professor, Department of Archaeology
University of Mazandaran
دکتر احمد ضابطی جهرمی
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: مدیریت و ارتباطات، مدیریت رسانه
Ahmad Zabeti Jahromi
Professor Faculty of Management
Iran Broadcasting University
Specialist: Management and Communication, Media management
دکتر حجت الله ایوبی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Hojjatollah Ayyoubi
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: political science
طراح و گرافیست
سحر صادقی
دانشجوی دکتری هنر
دانشگاه هنر
رشته تخصصی: گرافیک، پژوهش هنر
Sahar Sadeghi
Phd Student, art
Tehran University of Art
مدیرداخلی
نفیسه استیری

Nafiseh Estiri