درباره نشریه
ISSN:
2717-4204
eISSN:
2717-4190
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
مدیر مسئول:
ساناز سعیدی مفرد
سردبیر:
دکتر سید مسلم سیدالحسینی
تلفن:
051-36641995
نشانی:
مشهد، خیابان استاد یوسفی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، گروه شهرسازی، دانشکده معماری و هنر
سایت اختصاصی:
sanad.iau.ir/journal/crcd
تاریخ به‌روزآوری: 1402/07/05
مدیر مسئول
ساناز سعیدی مفرد
استادیار شهرسازی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
Sanaz Saeidi Mofrad
Assistant Professor, urbanism
Mashhad Branch, Islamic Azad University
سردبیر
دکتر سید مسلم سیدالحسینی

اعضای تحریریه
دکتر راضیه رضازاده

Razieh Rezazadeh

دکتر منوچهر طبیبیان
استادیار پردیس هنرهای زیبا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری و منطقه ای
Manouchehr Tabibian
Assistant Professor College of Fine Arts
University of Tehran
Specialist: Urban and regional planning
دکتر محمدرضا بمانیان
استاد دانشکده هنر و معماری
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: معماری
Mohammad Reza Bemanian
Professor College of Arts and Architecture
Tarbiat Modares University
Specialist: Architecture
دکتر عبدالهادی دانش پور

Abdolhadi Daneshpour

دکتر علیرضا عندلیب
دانشیار دانشکده هنر و معماری، واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: معماری
Ali Reza Andalib
Associate Professor
Central Office, Islamic Azad University
دکتر محسن وفامهر
استاد
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: عمران- ساختمان
Mohsen Vafamehr
Professor
Iran University of Science and Technology
Specialist: Civil - Building
دکتر ابوالفضل بهنیافر
واحد مشهد
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زمین شناسی
Abolfazl Behniya Far
Mashhad Unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: geomorphology
دکتر محسن طبسی
دانشیار گروه معماری
واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران
رشته تخصصی: پژوهش هنر، مرمت بناهای تاریخی
Mohsen Tabassi
Associate Professor, Department of Architecture, Mashhad branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران
Specialist: Art Studies, Historic Preservation
دکتر الهام اندرودی

Elham Andaroodi

دکتر ناصر براتی
دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: شهرسازی
Naser Barati
Associate Professor School of Architecture and Urban Development
Imam Khomeini International University
Specialist: planning
دکتر حسین حاتمی نژاد
دانشیار دانشکده جغرافیا
دانشگاه تهران
Hossein Hataminejad
Associate Professor, Department of Geography
University of Tehran
دکتر مهین نسترن
دانشیار
دانشگاه هنر اصفهان
رشته تخصصی: جغرافیای و برنامه ریزی شهری
Mahin Nastaran
Associate Professor
Isfahan University of Art
Specialist: Geography and Urban Planning
دکتر تکتم حنایی

Toktam Hanayi

دکتر یاسر شهبازی

دانشگاه رازی کرمانشاه
Yaser Shahbazi

Razi University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۷
تعداد عناوین درج شده:
۱۳۳
تعداد مطالب دارای متن
۱۳۱