درباره نشریه
eISSN:
2821-2428
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه دامغان
مدیر مسئول:
احسان نظرزاده زارع
سردبیر:
دکتر غلام حسین گریوانی
سردبیر:
پویان مکوندی
سایت اختصاصی:
mch.du.ac.ir
تلفن:
023-35220236
تاریخ به‌روزآوری: 1402/06/30
مدیر مسئول
احسان نظرزاده زارع

Ehsan Nazarzadeh Zare

سردبیر
دکتر غلام حسین گریوانی
استاد
دانشگاه دامغان
پویان مکوندی

Pooyan Makvandi

اعضای تحریریه
دکتر علی اکبر صبوری
استاد تمام مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: بیوفیزیک، شیمی فیزیکی، بیوترمودینامیک، علم سنجی
Ali Akbar Saboury
Full Professor, Institute of Biochemistry and Biophysics
University of Tehran
Specialist: Biophysics, Physical Chemistry, Biothermodynamic, Scientometry
دکتر داوود نعمت اللهی
استاد
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: شیمی
Davood Nematollahi
Professor
Bu-Ali Sina University
Specialist: Chemistry
بهروز ملکی

Behrooz Maleki

محمود تاجبخش
استاد
رشته تخصصی: شیمی الی
Mahmood Tajbakhsh

Specialist: organic chemistry
محسن عادلی

Mohsen Adeli

مهدی بقایری

Mehdi Baghayeri

داوود آجلو

Davood Ajloo

سعید رعیتی

Saeed Rayati

دکتر مهدی صالحی
دانشیار
دانشگاه سمنان
Mehdi Salehi
Associate Professor
Semnan University
نوید ربیعی

Navid Rabiee

دکتر احسان کامرانی
دانشیار
دانشگاه هرمزگان
رشته تخصصی: شیلات، ارزیابی ذخایر و پویایی شناسی آبزیان
Ehsan Kamrani
Associate Professor
University of Hormozgan
Specialist: Fisheries, Evaluation of aquatic reservoirs and dynamics
Rajender S. Varma
Rajender S. Varma
Palacky University, Olomouc, Czech Republic
Specialist: Nanocatalysis, Heterogeneous Catalysis, Nanotechnology
Franklin R Tay
Franklin R Tay

Mika Sillanpää

Gautam Sethi

Hassan Karimi-Maleh

Vijay Kumar Thakur

Yu Chen

Li-Na Niu

Cynthia Yiu

Ajeet Kaushik

فرشید صفت

Farshid Sefat

احسان کامرانی

Ehsan Kamrani

Ai-Min Wu

Ana Cláudia Paiva-Santos

Virgilio Mattoli

دکتر محمدعلی شهبازی

Mohammad Ali Shahbazi

Filippo Rossi

Francisco Veiga

شیما جعفرزاده

Shima Jafarzadeh

مهرداد فروغ

Mehrdad Forough

Tarun Agarwal

Arun Kumar

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷
تعداد عناوین درج شده:
۴۲
تعداد مطالب دارای متن
۴۲