درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
وضعیت انتشار:
هنوز شماره ای از نشریه منتشر نشده است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه پیام نور
مدیر مسئول:
دکتر سیما نصری
سردبیر:
دکتر محمدعلی ابراهیمی
ویراستار انگلیسی:
نسیم زرین پنجه
سایت اختصاصی:
acb.journals.pnu.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1402/07/18
مدیر مسئول
دکتر سیما نصری
دانشیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: زیست شناسی جانوری- گرایش فیزیولوژی
Sima Nasri
Associate Professor, Biology Department, Science faculty, Payame noor university, Tehran, Iran
Payame Noor University
Specialist: Animal biology - Physiology tendency
سردبیر
دکتر محمدعلی ابراهیمی
استاد تمام گروه بیوتکنولوژی، دانشگاه پیام نور گروه بیوتکنولوژی کشاورزی
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی گیاهی
Mohammad Ali Ebrahimi
Associate Professor Department of Agricultural Biotechnology
Payame Noor University
Specialist: Plant Biotechnology
اعضای تحریریه
دکتر محمد نبیونی
دانشیار
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: علوم اعصاب - تکوین سیستم عصبی
Mohammad Nabiuni
Associate Professor
Kharazmi University
Specialist: Neuroscience - Genesis of the nervous system
دکتر سید قاسم حسینی سالکده
استاد بخش ژنومیکس، موسسه تحقیقات کشاورزی بیوتکنولوژی
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی
Seyed Ghasem Hosseini Salek Deh
Professor Biotechnology Research Institute of Iran ،Genomics section
Specialist: biotechnology
دکتر محمد جوان
استاد فیزیولوژی، دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: فیزیولوژی، پزشکی سلولی و مولکولی
Mohammad Javan
Professor, Physiology
Tarbiat Modares University
Specialist: Physiology, Cell & Molecular Medicine
دکتر فرشاد درویشی
دانشیار
دانشگاه مراغه
رشته تخصصی: میکروبیولوژی
Farshad Darvishi
Associate Professor
University of Maragheh
Specialist: microbiology
دکتر عبدالکریم چهرگانی راد
استاد
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: تکوین گیاهی
Abol Karim Chehrehgani Raad
Professor
Bu-Ali Sina University
Specialist: Developmental Biology
دکتر رضا حاجی حسینی
استاد گروه بیوشیمی
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: بیو شیمی
Reza Haji Hosseini
Professor Department of Biochemistry
Payame Noor University
Specialist: biochemistry
سهیلا ابراهیمی
سهیلا ابراهیمی

Soheila Ebrahimi

دکتر سیما نصری
دانشیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: زیست شناسی جانوری- گرایش فیزیولوژی
Sima Nasri
Associate Professor, Biology Department, Science faculty, Payame noor university, Tehran, Iran
Payame Noor University
Specialist: Animal biology - Physiology tendency
T. D. Nikam

ویراستار انگلیسی
نسیم زرین پنجه
استادیار پژوهشکده گیاهان دارویی
مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی، کرج، ایران
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی، مهندسی ژنتیک، کشت بافت، زراعت، اصلاح نباتات،
Nasim Zarinpanjeh
Assistant Professor, Biotechnology
مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی، کرج، ایران
Specialist: Biotechnology, Genetic Engineering, Plant Tissue Culture, Agronomy, Plant Breeding