درباره نشریه
eISSN:
2981-118X
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه ارومیه
مدیر مسئول:
علی اکبر تقیلو
سردبیر:
دکتر میرنجف موسوی
مدیرداخلی:
دکتر ناصر سلطانی
ویراستار فارسی:
نیما بایرام زاده
ویراستار انگلیسی:
رقیه پوربهرام
سایت اختصاصی:
grfs.urmia.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان والفجر 2، رو به روی صدا و سیما، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه جغرافیا
تلفن:
044-33381358
تاریخ به‌روزآوری: 1402/07/24
مدیر مسئول
علی اکبر تقیلو
دانشیار جغرافیا دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه ارومیه
Ali Akbar Taghilou
Associate Professor, Geography - Faculty of Literature and Humanities
University of Urmia
سردبیر
دکتر میرنجف موسوی
استاد جغرافیا وبرنامه ریزی شهری
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری - منطقه ای
Mir Najaf Mousavi
Professor, Geography
University of Urmia
Specialist: Geography and Urban Planning - Regional
اعضای تحریریه
دکتر وکیل حیدری ساربان
استاد
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
دکتر سعید ملکی
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری، جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Saeed Maleki
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Urban planning
تقی طاوسی
استاد دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دانشگاه سیستان و بلوچستان
University of sistan and baluchestan
Taghi Tavousi
Professor, USB
University of sistan and baluchestan
دکتر کمال امیدوار
استاد اقلیم شناسی
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: اقلیم شناسی
Kamal Omidvar
Professor, climatology
University of Yazd
Specialist: Climatology
دکتر صیاد اصغری
استاد تمام گروه جغرافیای طبیعی
دانشگاه محقق اردبیلی
Sayyad Asghari Saraskanroud
Full Professor, physical geography
University of Mohaghegh Ardabili
دکتر حسین غضنفرپور
دانشیار جغرافیا وبرنامه ریزی شهری ،دانشگاه شهید باهنر کرمان،کرمان،ایران
دانشگاه شهید باهنر کرمان
Hosein Ghazanfarpour
Associate Professor, geography and urban planning ,shahid bahonar university of kerman,kerman,iran
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: geography and urban planning, land use, tourism planning
دکتر ابوالفضل قنبری
دانشیار
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: جغرافیا وبرنامه ریزی شهری
Abolfazl Ghanbari
Associate Professor
University of Tabriz
Specialist: Geography and City planning
دکتر میرنجف موسوی
استاد جغرافیا وبرنامه ریزی شهری
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری - منطقه ای
Mir Najaf Mousavi
Professor, Geography
University of Urmia
Specialist: Geography and Urban Planning - Regional
علی اکبر تقیلو
دانشیار جغرافیا دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه ارومیه
Ali Akbar Taghilou
Associate Professor, Geography - Faculty of Literature and Humanities
University of Urmia
دکتر ناصر سلطانی
دانشیار جعرافیا-گروه جغرافیا-دانشکده ادبیات و علوم انسانی-دانشگاه ارومیه
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی
Naser Soltani
Associate Professor, urmia university
University of Urmia
Specialist: Political Grography
Jürgen Breuste

Safdar Ali Shirazi

Khadija Shakrullah

Marija Maksin

Vladica Ristic

Mete Başar Baypinar

ویراستار فارسی
نیما بایرام زاده
دانش آموخته ارشد برنامه ریزی شهری
باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
رشته تخصصی: مهندسی شهرسازی گرایش برنامه ریزی شهری
Nima Bayramzadeh
MSc Graduated, Urban Planning
باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
Specialist: Urban Planning
ویراستار انگلیسی
رقیه پوربهرام
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Roghayeh Pourbahram
Professor, Department of English language and Literature
University of Urmia
مدیرداخلی
دکتر ناصر سلطانی
دانشیار جعرافیا-گروه جغرافیا-دانشکده ادبیات و علوم انسانی-دانشگاه ارومیه
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی
Naser Soltani
Associate Professor, urmia university
University of Urmia
Specialist: Political Grography
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۲
تعداد مطالب دارای متن
۱۲