درباره نشریه
eISSN:
2980-9665
دوره انتشار:
دوفصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
مدیر مسئول:
دکتر خسرو جلالی دهکردی
سردبیر:
دکتر مهدی کارگر فرد
ویراستار فارسی:
دکتر نوید عابدپور
سایت اختصاصی:
sanad.iau.ir/journal/epp
نشانی:
اصفهان، خیابان جی شرقی، ارغوانیه، بلوار دانشگاه
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/30
مدیر مسئول
دکتر خسرو جلالی دهکردی

Khosro Jalali Dehkordi

سردبیر
دکتر مهدی کارگر فرد
دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: فیزیولوژی ورزشی
Mehdi Kargar Fard
Associate Professor Department of Sport Physiology
University of Isfahan
Specialist: Sport physiology
اعضای تحریریه
دکتر فرزانه تقیان
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: فیزیولوژی ورزشی
Farzaneh Taghian
Associate Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: exercise physiology
دکتر بهرام عابدی

رشته تخصصی: فیزیولوژی ورزش
Bahram Abedi

Specialist: physiology exercise
Filipe Manuel Clemente

دکتر محمد فرامرزی
دکتر محمد فرامرزی

Mohammad Faramarzi

دکتر معرفت سیاه کوهیان
استاد علوم ورزشی
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: فیزیولوژی ورزشی
Marefat Siahkouhian
Professor, Sport Sciences
University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: Sport physiology
دکتر رخساره بادامی

دکتر زهره مشکاتی
استاد تمام گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
رشته تخصصی: رفتار حرکتی، روانشناسی ورزش
Zohreh Meshkati
Full Professor, Physical Education and Sport Sciences
Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University
Specialist: Motor behavior, Sport psychology
هادی نوبری

Hadi Nobari

Johnny Padulo

Jose Carmelo Adsuar

Jorge Pérez-Gómez

ویراستار فارسی
دکتر نوید عابدپور
پژوهشگر گروه فیزیولوژی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
رشته تخصصی: Metabolism
Navid Abedpoor
Researcher, Department of Physiology, Medicinal Plants Research Center
Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University
Specialist: Nutrition and sport
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲
تعداد عناوین درج شده:
۲۴
تعداد مطالب دارای متن
۲۳