درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
مدیر مسئول:
علی یعقوبی
سردبیر:
دکتر بهرام عابدی
مدیر اجرایی:
احمد طاهری
مدیرداخلی:
محسن جعفری
نشانی:
بجنورد، خیابان 17 شهریور جنوبی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
تلفن:
058-32296982
058-32296977
تلفن همراه:
09157767073
سایت اختصاصی:
sanad.iau.ir/Journal/nssem
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/12
مدیر مسئول
علی یعقوبی
دانشگاهی
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی
Ali Yaghoubi

Specialist: Sport Managment
سردبیر
دکتر بهرام عابدی

رشته تخصصی: فیزیولوژی ورزش
Bahram Abedi

Specialist: physiology exercise
اعضای تحریریه
دکتر علی اصغر رواسی
استاد دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مبانی علوم زیستی، فیزیولوژی ورزشی
Ali Asghar Ravasi
Professor Faculty of Physical Education and Sport Sciences
University of Tehran
Specialist: Bases of life sciences, Sport physiology
دکتر مهدی کارگر فرد
دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: فیزیولوژی ورزشی
Mehdi Kargar Fard
Associate Professor Department of Sport Physiology
University of Isfahan
Specialist: Sport physiology
مجید کاشف
استاد گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکده علوم ورزشی
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
Majid Kashef
Professor, Exercise physiology department in Sports Science Faculty
Shahid Rajaee Teacher Training University
دکتر پروین فرزانگی
دکتر پروین فرزانگی

دکتر محمدرضا رمضان پور
دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
رشته تخصصی: فیزیولوژی ورزشی، تغذیه ورزشی، بیوشیمی ورزشی . ، علم تمرین، دو و میدانی، تنیس روی میز ، والیبال
Mohammad Reza Ramezanpour
Associate Professor, Sport Sciences and Physical Education, Mashhad Branch, Islamic Azad University
Mashhad Branch, Islamic Azad University
دکتر محمد شبانی

دکتر بهرام عابدی

رشته تخصصی: فیزیولوژی ورزش
Bahram Abedi

Specialist: physiology exercise
مدیر اجرایی
احمد طاهری
واحد بجنورد
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: کتابداری و اطلاع رسانی
Ahmad Taheri
Bojnord unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Library and Information
مدیرداخلی
محسن جعفری
استادیار علوم ورزشی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان
رشته تخصصی: فیزیولوژی ورزشی
Mohsen Jafari
Assistant Professor, sport sciences
Shirvan Branch, Islamic Azad University
Specialist: Exercise Physiology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳
تعداد عناوین درج شده:
۱۶
تعداد مطالب دارای متن
۱۲