درباره نشریه
eISSN:
2981-0256
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه استاندارد
مدیر مسئول:
رامین حاجی خانی
سردبیر:
دکتر علی توکلی گلپایگانی
دستیار سردبیر:
محمدمهدی شرع پسند
مدیر اجرایی:
فضه آریا نسب
سایت اختصاصی:
journal.standard.ac.ir
تلفن:
026-32806031
نشانی:
کرج، شهرک صنعتی، میدان استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران، پژوهشگاه استاندارد
تاریخ به‌روزآوری: 1402/12/14
مدیر مسئول
رامین حاجی خانی

Ramin Hajikhani

سردبیر
دکتر علی توکلی گلپایگانی

رشته تخصصی: بیومکانیک
Ali Tavakoli Golpayegani

Specialist: Biomechanic
دستیار سردبیر
محمدمهدی شرع پسند

Mohammad Mahdi Share Pasand

اعضای تحریریه
دکتر کرامت الله رضایی

رشته تخصصی: علوم صنایع غذایی
Kerama Allsh Rezayi

دکتر جعفر توفیقی داریان
استاد گروه مهندسی شیمی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Jafar Towfighi Darian
Professor Chemical Engineering Department
Tarbiat Modares University
Specialist: Chemical Engineering
دکتر احمد عاشوری
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اکولوژی وکنترل بیولوژیک آفات، زیستشناسی-اکولوژی
Ahmad Ashouri
Professor
University of Tehran
Specialist: Biology-Ecology
دکتر کوروش پرند
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: ریاضی کاربردی
Kurosh Parand
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: applied mathematics
دکتر اسماعیل صلاحی

رشته تخصصی: علوم و مهندسی مواد
Ismaeel Salahi
Research Department of Ceramic, Materials and Energy Research Centre (MERC)
Specialist: Materials Engineering
محمدرضا فتاحی مقدم
استاد دانشگاه تهران، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی کرج، گروه علوم باغبانی و فضای سبز
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم باغبانی
Mohammad Reza Fatahi Moghaddam
Professor
University of Tehran
Specialist: Horticulture
دکتر محمد ابونجمی
دانشیار گروه فنی کشاورزی پردیس ابوریحان
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: کیفیت سنجی غیر تخریبی محصولات کشاورزی و غذایی (صدا و فراصوت)
Mohammad Aboonajmi
Associate Professor, Dept of Agro-technology, College of Abourauihan, University of Tehran
University of Tehran
Specialist: Non-destructive non-degrading quality of agricultural products and food (sound and ultrasound)
دکتر احمد رمضانی سعادت آبادی
دانش آموخته دکتری مهندسی شیمی پلیمر
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Ahmad Ramezani Saadat Abadi
.Ph.D, polymer
Sharif University of Technology
Specialist: chemical engineering
زهرا پیروی ونک

Zahra Piravi Vanak

رضا سلیمی
رضا سلیمی

دکتر حسن سامعی

Hassan Sameie

SMJ Mortazavi

روح الله سمنانی رهبر

Rouhollah Semnani Rahbar

مدیر اجرایی
فضه آریا نسب

Fezzeh Aryanasab

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶
تعداد عناوین درج شده:
۴۰
تعداد مطالب دارای متن
۳۹