درباره نشریه
ISSN:
2980-8944
دوره انتشار:
دوفصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه لرستان
مدیر مسئول:
دکتر مهرداد امیری
سردبیر:
دکتر عزت الله قدم پور
سایت اختصاصی:
api.lu.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/06
مدیر مسئول
دکتر مهرداد امیری

Mehrdad Amiri

سردبیر
دکتر عزت الله قدم پور
استاد تمام رشته روان شناسی تربیتی، گروه روان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان
دانشگاه لرستان
Ezatolah Ghadampour
Full Professor, dapartment of psychology
University of Lorestan
اعضای تحریریه
دکتر عزت الله قدم پور
استاد تمام رشته روان شناسی تربیتی، گروه روان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان
دانشگاه لرستان
Ezatolah Ghadampour
Full Professor, dapartment of psychology
University of Lorestan
دکتر علی حیدری
استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی
دانشگاه لرستان
Ali Heidary
Professor, Department of Persian Litrature
University of Lorestan
دکتر عابدین درویش پور

دکتر تیمور مالمیر
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Teymour Mal Mir
Professor
University of Tehran
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر کیومرث بشلیده
استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روان شناسی، روانشناسی صنعتی و سازمانی
Kioumars Beshlide
Professor Faculty of Education and Psychology
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: psychology., Faculty of Education and Psychology
دکتر ابوالقاسم یعقوبی
استاد گروه روانشناسی، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی ، دانشگاه بوعلی سینا، همدان ،
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Abolgasem Yaghoobi
Professor, Department of Psychology, Faculty of Economics and Social Sciences, University of Bu-Ali
Bu-Ali Sina University
Specialist: Educational Psychology
دکتر اصغر منتظرالقائم
استاد گروه تاریخ
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: تاریخ
Asghar Montazerolghaem
Professor History Group
University of Isfahan
Specialist: History of Islam
دکتر سید علی قاسم زاده
دانشیار
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Seyyed Ali Ghasem Zade
Associate Professor
Imam Khomeini International University
Specialist: Persian Language and Literature
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴
تعداد عناوین درج شده:
۴۸
تعداد مطالب دارای متن
۴۸