درباره نشریه
ISSN:
2676-7279
eISSN:
2645-4947
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
انجمن علوم و فناوری های شیمیایی ایران
مدیر مسئول:
دکتر سجاد پیرسا شیروانه ده
سردبیر:
دکتر اسماعیل وصالی شربیانی
مدیر اجرایی:
معین گودرزی
مدیر اجرایی:
مرتضی عبدلی
ویراستار فارسی:
دکتر سودابه داوران
ویراستار فارسی:
دکتر محمدرضا پورهروی
ویراستار فارسی:
سمیه سلیمانی امیری
کارشناس:
محمدرضا جلالی سروستانی
کارشناس اجرایی:
احسان فریدونی
سایت اختصاصی:
www.chemrevlett.com
نشانی:
تبریز، رجایی شهر، میدان شبنم، بطرف کوی شهریار، 24 متری سهند، نبش 8 متری سهند، پلاک 18 ،طبقه 2
تلفن:
041-33814983
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/11
مدیر مسئول
دکتر سجاد پیرسا شیروانه ده

Sajad Pirsa

سردبیر
دکتر اسماعیل وصالی شربیانی

Esmail Vessally

اعضای تحریریه
Sabu Thomas
professor Mahatma Gandhi University, Kottayam, Kottayam, India
Specialist: Nanoscience and Nanotechnology
دکتر طیبه مدرکیان

Tayyebeh Madrakian

Abdelkader Zarrouk

دکتر مجید هروی
دکتر مجید هروی

رشته تخصصی: شیمی
Majid Heravi

دکتر عزیز حبیبی ینگجه

دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر نسرین آقامحمدی

Radomir Jasiński

Kangle Lv

دکتر مسعود کیخوایی
استاد تمام گروه شیمی، دانشکده علوم
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: شیمی تجزیه
Massoud Kaykhaii
Full Professor, Department of Chemistry
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Analytical Chemistry
Abdelwahab Omri
Professor Department of Chemistry and Biochemistry | Chimie et biochimie, Science 1 Building | Edifice des sciences 1, Office
Specialist: Chemistry & Biochemistry
سید احمد میرشکرایی
استاد
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: شیمی آلی
Seyed Ahmad Mirshokraie
Professor
Payame Noor University
Specialist: Organic Chemistry
Cristobal N. Aguilar

Abdeltif Amrane
Professor National School of Chemistry of Rennes, CNRS, UMR 6226, 11 Allée de Beaulieu, CS 50837, 35708 Rennes Cedex 7, France.
Ilaria Cacciotti

اکرم حسینیان

دکتر مهدی اسرافیلی دیزجی

Mehdi Esrafili Dizaji

Lukman O. Olasunkanmi

دکتر محمد یوسفی
استادیار بیومکانیک ورزشی
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: بیومکانیک ورزشی
Mohammad Yousefi
Assistant Professor, Physical education, sport biomechanics,sport sciences
University of Birjand
Specialist: BIomechanics
Amy Jean Austin

ستار ارشدی

Sattar Arshadi

Puyou Jia

Ibrahim ALGHORAIBI

Mohammed A Amin
Department of Chemistry, Ain Shams University, Cairo, Egypt
Specialist: Physical chemistry
مهدی کلهر
مهدی کلهر

Oualid Hamdaoui
professor Chemical Engineering Department, College of Engineering, King Saud University
Specialist: Chemical Engineering
Lucian A. Lucia
Lucian A. Lucia

دکتر علی خانی
مدیر گروه
رشته تخصصی: شیمی کاربردی، تکنولوژی محیط زیست
Ali Khani

Nihat Mert

Ahmet Ozan Gezerman

زهرا عزیزی

Zahra Azizi

فهیمه علیرضاپور

Fahimeh Alirezapour

دکتر علی رمضانی
استاد
Ali Ramezani
Professor
دکتر محمد امجدی
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: شیمی تجزیه
Mohammad Amjadi
Professor
University of Tabriz
Specialist: Analytical Chemistry
فرناز بهمقام

Farnaz Behmagham

دکتر مرضیه محمدی

Marziyeh Mohammadi

ویراستار فارسی
دکتر سودابه داوران
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Soodabeh Davaran
Professor Department of Medicinal Chemistry
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Polymer Chemistry
دکتر محمدرضا پورهروی
دکتر محمدرضا پورهروی

Mohammad Reza Poorheravi

سمیه سلیمانی امیری

مدیر اجرایی
معین گودرزی

Moein Goodarzi

مرتضی عبدلی

Morteza Abdoli

کارشناس
محمدرضا جلالی سروستانی
دانش آموخته ارشد باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری
رشته تخصصی: شیمی تجزیه، شیمی محاسباتی
Mohammad Reza Jalali Sarvestani
MSc Graduated, Young Researchers and Elite Club
Islamic Azad University, Imam Khomeini Memorial Branch, Shahre Rey
Specialist: Analytical Chemistry
کارشناس اجرایی
احسان فریدونی

Ehsan Fereyduni

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۴
تعداد عناوین درج شده:
۱۸۷
تعداد مطالب دارای متن
۱۸۵