درباره نشریه
eISSN:
2980-8693
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
انجمن علمی انرژی زمین گرمایی ایران (آزمایشگاه تحقیقاتی متساپ دانشگاه تهران)
مدیر مسئول:
دکتر حسین یوسفی
سردبیر:
دکتر یونس نوراللهی
مدیر اجرایی:
جواد نورعلییی
مدیرداخلی:
دکتر داور ابراهیمی
کارشناس:
خاطره آزادی
سایت اختصاصی:
ses.ut.ac.ir
تلفن:
021-86093293
نشانی:
تهران، خیابان کارگر شمالی، بالاتر از چهار راه جلال آل احمد، دانشکدگان علوم و فناوریهای میان رشته ای، دانشکده مهندسی انرژی و منابع پایدار ، کدپستی: 1439957131
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/11
مدیر مسئول
دکتر حسین یوسفی
دانشیار دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: انرژی و محیط زیست
Hossein Yousefi
Associate Professor, Faculty of New Sciences and Technologies, University of Tehran
University of Tehran
Specialist: Energy and Environment
سردبیر
دکتر یونس نوراللهی
دانشیار مهندسی انرژیهای نو و محیط زیست
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی منابع انرژی و انرژیهای تجدیدپذیر ، مدلسازی انرژی ، تحلیل سیستمهای انرژی
Younes Noorollahi
Associate Professor, Renewable Energy
University of Tehran
Specialist: Energy Resources Engineering
اعضای تحریریه
Behnam Mohammadi-Ivatloo

Mousa Marzband

Hadi Farabi-Aslr

Saeid Mohammadzaeh Bina

دکتر برات قبادیان
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Barat Ghobadian
Professor
Tarbiat Modares University
دکتر محمد بهشاد شفیعی
گروه مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی شریف
Mohammad Behshad Shafii
Department of Mechanical Engineering
Sharif University of Technology
دکتر سجاد نجفی روادنق

سید مرتضی حسینی

دکتر فرامرز دولتی اردجانی
استاد دانشکده مهندسی معدن
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندس ژئو محیطی - هیدروژئولوژی
Faramarz Doulati Ardejani
Professor School of Mining Engineering
University of Tehran
Specialist: GeoEnvironmental Eng. - Hydrogeology
دکتر حمدی عبدی

دکتر حسین یوسفی
دانشیار دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: انرژی و محیط زیست
Hossein Yousefi
Associate Professor, Faculty of New Sciences and Technologies, University of Tehran
University of Tehran
Specialist: Energy and Environment
مدیر اجرایی
جواد نورعلییی
جواد نورعلییی

مدیرداخلی
دکتر داور ابراهیمی
استادیار زمین گرمایی
پژوهشگاه نیرو
Davar Ebrahimi
Assistant Professor, Renewable Energy Department
Niroo Research Institute
کارشناس
خاطره آزادی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷
تعداد عناوین درج شده:
۴۲
تعداد مطالب دارای متن
۴۲