درباره نشریه
ISSN:
2981-0450
eISSN:
2981-054X
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
موسسه آموزش عالی نور الزهرا (س)
مدیر مسئول:
دکتر زهرا علمی فرد
سردبیر:
دکتر عبدالله صلواتی
جانشین سردبیر:
دکتر مرتضی حسین زاده
مدیرداخلی:
زهرا حاتمی
نشانی:
زنجان، خیابان 17 شهریور، کوچه حق وردی، موسسه آموزش عالی نورالزهرا
تلفن همراه:
09128831483
سایت اختصاصی:
kalampajouhi.whc.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1402/12/08
مدیر مسئول
دکتر زهرا علمی فرد

Zahra Elmi Fard

سردبیر
دکتر عبدالله صلواتی
دانشیار
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
رشته تخصصی: فلسفه و حکمت اسلامی
Abdollah Salavati
Associate Professor
Shahid Rajaee Teacher Training University
Specialist: Islamic Philosophy and Wisdom
جانشین سردبیر
دکتر مرتضی حسین زاده

اعضای تحریریه
احمد عابدی
کارشناس مدیر اداره کتابخانه ها و بانکهای اطلاعاتی
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: علم سنجی، کتابداری ، علم اطلاعات و دانش شناسی
Ahmad Abedi
Expert, Director of Libraries and Databases
Al-Mustafa International University
Specialist: scientometrics, librarian ship, knowledge and infromation science
محسن جاهد

حجت الاسلام محمدصفر جبرییلی

حجت الاسلام محمد جعفری

Mohammad Jafari

دکتر مرتضی حسین زاده

دکتر عسکری سلیمانی امیری
دانشیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
Askari Soleymani Amiri
Associate Professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute
دکتر عبدالله صلواتی
دانشیار
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
رشته تخصصی: فلسفه و حکمت اسلامی
Abdollah Salavati
Associate Professor
Shahid Rajaee Teacher Training University
Specialist: Islamic Philosophy and Wisdom
دکتر یارعلی کردفیروزجایی
استاد فلسفه و کلام اسلامی
دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: فلسفه اسلامی، فلسفه غرب
Yar Ali Kord Firoozjaee
Professor, Islamic philosophy and theology
Baqir al-Olum University
Specialist: Islamic philosophy, western philosophy
دکتر سحر کاوندی
دانشیار فلسفه، دانشکده علوم انسانی
دانشگاه زنجان
رشته تخصصی: الهیات- فلسفه و کلام اسلامی، و فلسفه اخلاق
Sahar Kavandi
Associate Professor, philosophy
University of Zanjan
Specialist: philosophy & wisdom, and Ethics
دکتر عباس یزدانی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه دین
Abbas Yazdani
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Philosophy of Religion
دکتر علی عبدالحسین عبدالله المظفر

علی اسبر

مدیرداخلی
زهرا حاتمی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳
تعداد عناوین درج شده:
۳۶
تعداد مطالب دارای متن
۳۵