درباره نشریه
ISSN:
2821-0468
eISSN:
2821-0476
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه زابل
مدیر مسئول:
دکتر اسماعیل سیدآبادی
سردبیر:
دکتر محمدرضا اصغری پور
سایت اختصاصی:
jelsa.uoz.ac.ir
نشانی:
زابل، دانشگاه زابل، دانشکده کشاورزی، دفتر مجلات
تلفن:
054-31232102
تاریخ به‌روزآوری: 1402/12/26
مدیر مسئول
دکتر اسماعیل سیدآبادی

رشته تخصصی: کشاورزی
Esmaeel Seyedabadi

Specialist: Agriculture
سردبیر
دکتر محمدرضا اصغری پور
دانشیار
دانشگاه زابل
رشته تخصصی: اکولوژی
Mohammad Reza Asgharipour
Associate Professor
University of Zabol
Specialist: Ecology
اعضای تحریریه
دکتر محمدعلی بهدانی
استاد
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: اکولوژی گیاهان زراعی
Mohammad Ali Behdani
Professor
University of Birjand
Specialist: Crop Ecology
دکتر محمدحسین عباسپورفرد
استاد گروه مهندسی بیوسیستم
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: سته بندی مواد غذایی و خشک کن ها
Mohammad Hossein Abbaspour Fard
Professor, Department of Biosystems Engineering
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Food packaging and dryers
مهدی خجسته پور

Mehdi Khojastehpour

دکتر محمدرضا اصغری پور
دانشیار
دانشگاه زابل
رشته تخصصی: اکولوژی
Mohammad Reza Asgharipour
Associate Professor
University of Zabol
Specialist: Ecology
دکتر خسرو عزیزی

Khosro Azizi

دکتر رضا صدرآبادی حقیقی

دکتر احسان رخشانی
استاد گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی
دانشگاه زابل
رشته تخصصی: سیستماتیک و کنترل بیولوژیکی آفات حشره
Ehsan Rakhshani
Professor, Department of Plant Protection, Collage of Agriculture
University of Zabol
Specialist: Systematics and Biological Control of Insect Pests
دکتر محمد آرمین
استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
رشته تخصصی: زراعت
Mohammad Armin
Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding
Sabzevar Branch, Islamic Azad University
Specialist: Agriculture
دکتر محمود سلوکی
دانشیار
دانشگاه زابل
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی گیاهی
Mahmood Solouki
Associate Professor
University of Zabol
Specialist: od biotechnology
دکتر اسماعیل سیدآبادی

رشته تخصصی: کشاورزی
Esmaeel Seyedabadi

Specialist: Agriculture
دکتر عباسعلی امام جمعه
مدیر پژوهشی دانشگاه
Abbasali Emamjomeh

عبدالحسین طاهری
دانشیار گروه گیاهپزشکی دانشکده تولیدات گیاهی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: بیماری شناسی گیاهی
Abdolhossein Taheri
Associate Professor, Department of plant protection faculty of plant production
Gorgan University
Specialist: Plant Pathology
بنیامین خوشنویسان

Benyamin Khoshnevisan

دکتر هادی ویسی

Hadi Veisi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳
تعداد عناوین درج شده:
۳۶
تعداد مطالب دارای متن
۳۶