روزنامه صبح ایران
ISSN:
1027-1449
مدیر مسئول:
مهدی شفیعی
صاحب امتیاز:
خبرگزاری جمهوری اسلامی
سردبیر:
دکتر کمیل نقی پور
دورنگار:
021-88761254
سایت اختصاصی:
www.irannewspaper.ir
نشانی:
تهران، خیابان خرمشهر، شماره 208
سامانه پیام کوتاه:
3000451213
صندوق پستی:
15875-5388
تلفن:
021-88769075
روابط عمومی:
تلفن:
021-88761720
بازرگانی و تبلیغات:
تلفن:
021-88500604 ، داخلی: 1877
021-88500603 ، داخلی: 1877
021-88500602 ، داخلی: 1877
021-88500601 ، داخلی: 1877
تاریخ به‌روزآوری: 1400/10/08