مقایسه سفازولین تنها و همراه با جنتامایسین در پیشگیری از عفونت محل جراحی در بیماران تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف

عفونت محل جراحی سومین عامل عفونت های بیمارستانی بوده، بعد از اعمال جراحی قلب منجر به افزایش میزان عوارض، مرگ و میر و هزینه می گردد. از طرفی اهمیت آنتی بیوتیک های پروفیلاکتیک در جراحی قلب اثبات شده است. لذا این مطالعه با هدف مقایسه دو رژیم آنتی بیوتیکی سفازولین تنها و همراه با جنتامایسین در پیشگیری از عفونت محل جراحی در بیماران تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر در مرکز قلب مازندران انجام گردید.

مواد و روش ها

در این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده بر روی 400 بیمار تحت جراحی بای پس عروق کرونر در مرکز قلب مازندران انجام شد، بیماران به صورت تصادفی در دو گروه قرار گرفتند. در گروه کنترل سفازولین g2 قبل از برش استرنوم و بعد از آن g 1 هر6 ساعت به صورت داخل وریدی و به مدت 72 ساعت به بیماران داده شد. در گروه مداخله علاوه بر تجویز سفازولین به صورت فوق، جنتامایسین قبل از برش استرنوم و بعد از آن نیز هر 8 ساعت به میزان mg/kg 5/1 به صورت داخل وریدی و به مدت 72 ساعت ادامه یافت. بیماران در روزهای 3، 7، 21 و 30 بعد از عمل جراحی توسط جراح قلب تحت ارزیابی علایم عفونت زخم قرار گرفتند. میزان کراتینین و BUN خون نیز قبل از عمل و در روزهای 2 و 4 بعد از عمل اندازه گیری شد.

یافته ها

از 400 بیمار 392 نفر مورد بررسی قرار گرفتند که 198 بیمار در گروه کنترل و 194 بیمار در گروه مداخله قرار داشتند. تفاوت معنی داری بین دو گروه مورد مطالعه از نظر متغیرهای دموگرافیک و بالینی وجود نداشت (05/0p>). پس از اتمام مطالعه در میزان بروز عفونت بین دو گروه مورد مطالعه تفاوت آماری معنی داری وجود نداشت (05/0 p>) اما سطح سرمی BUN و کراتینین در گروه مداخله به صورت معنی داری از گروه کنترل بیشتر بود (05/0p<).

استنتاج

با توجه به عدم وجود تفاوت معنی دار در میزان بروز عفونت در دوگروه مورد مطالعه و افزایش معنی دار سطح BUN و کراتینین در گروه دریافت کننده جنتامایسین+ سفازولین، توصیه می شود از سفازولین به تنهایی به عنوان آنتی بیوتیک پروفیلاکتیک در پیشگیری از عفونت ناحیه جراحی پس از جراحی بای پس عروق کرونر استفاده نمود.

زبان:
فارسی
صفحات:
2 -9
لینک کوتاه:
magiran.com/p1022597 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.