بررسی امکان استفاده از پوسته دو کفه ای Saccostrea cucullata جهت پایش زیستی فلزات سنگین (Cu،Pb and Ni) در سواحل جزر و مدی چابهار

چکیده:
در طی این تحقیق، میزان غلظت عناصر سنگین مس، سرب و نیکل در نمونه​های رسوب و پوسته صدف خوراکی Saccostrea cucullata در پنج ایستگاه از سواحل جزر و مدی چابهار تعیین گردید. به منظور مشخص نمودن روند آلودگی فلزات سنگین از مرداد ماه لغایت بهمن ماه 1386 (فصول گرم و سرد) نمونه​های صدف و رسوب از پنج ایستگاه (خلیج گواتر، بریس، رمین، شهید بهشتی و تیس) برداشت گردیدند. جهت تعیین غلظت فلزات سنگین در پوسته و رسوب، هر یک از نمونه​ها پس از آماده​سازی و خشک شدن درآون، توسط Hote plate digester همراه با اسید غلیظ هضم گردیدند. سپس غلظت فلزات مس، سرب و نیکل در هر یک از نمونه​های هضم شده با استفاده از دستگاه جذب اتمی Unicam مدل 919 اندازه​گیری شدند. در طی این مطالعه میانگین غلظت عناصر مس، سرب و نیکل در طی فصول نمونه​برداری در رسوبات به ترتیب 06/1±37/27، 23/2±97/31 و 23/2±79/20 میکروگرم بر گرم و در بافت سخت صدف نیز به ترتیب57/1±06/27، 58/2±31/27 و 04/2±26/14میکروگرم بر گرم بدست آمد. با مقایسه نتایج بدست آمده در رسوبات سواحل چابهار با مقادیر حاصل از مطالعات دیگران مشخص گردید که غلظت فلزات اندازه​گیری شده با مناطق آبی دیگر همخوانی داشت. با توجه به وجود ارتباط معنی​دار بین غلظت فلزات مس، سرب و نیکل در بافت سخت صدف و رسوبات مشخص گردید که پوسته این صدف می​تواند شاخص مناسبی جهت پایش زیستی فلزات اندازه​گیری شده در سواحل چابهار مورد استفاده قرار گیرد.
زبان:
فارسی
صفحه:
24
لینک کوتاه:
magiran.com/p1052394 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!