مصرف مواد مخدر و مشروبات الکی در بین دانشجویان دانشگاه های دولتی در سال تحصیلی 1382- 1381

پیام:
چکیده:
طرح مساله: هدف این مقاله ارائه اطلاعاتی توصیفی از وضعیت مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی در بین دانشجویان است.
روش
اطلاعات مورد نظر از طریق پژوهش پیمایشی و با استفاده از تکنیک خودگزارشی با یک نمونه 2531 نفری از دانشجویان دختر و پسر 21 دانشگاه دولتی سراسر کشور جمع آوری شده است.
یافته ها
60 درصد دانشجویان تریاک و حدود 20 درصد حشیش و هروئین را از نزدیک دیده اند، در حالی که مواد مخدر جدید را حدود 5 درصد و کمتر از نزدیک دیده اند. مصرف حداقل یک بار مشروبات الکلی و تریاک در طول عمر به ترتیب 20 و 10 درصد بوده است. میزان اعتیاد و وابستگی دانشجویان به مواد مخدر حداکثر حدود یک درصد برآورد می شود.
نتیجه
با آن که مواد مخدر سنتی و مشروبات الکلی در حد قابل ملاحظه ای در دسترس دانشجویان است، میزان مصرف و نیز اعتیاد در میان آنان پایین است. همچنین الگوی مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی در بین گروه های سنی، جنسی، پایگاهی، و قومیتی تفاوت هایی دارد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
85
لینک کوتاه:
magiran.com/p1098329 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!