مقایسه روش های مختلف تصویر در روش هیدرودینامیک ذرات روان تراکم ناپذیربرای مدلسازی جریان اطراف دریچه ها

پیام:
چکیده:

تعیین دقیق وضعیت جریان در اطراف سازه های هیدرولیکی یکی از مسائل مورد بحث توسط محققان مختلف است. در این تحقیق تعیین وضعیت جریان در هنگام عبور از زیر دریچه با استفاده از روش بدون شبکه ممنتم هیدرودینامیک ذرات روان تراکم ناپذیر1 مورد مطالعه قرار گرفته است. اعمال روش های مختلف تراکم ناپذیری سیال(دو روش تصویر2) و نحوه تقریب جمله فشار در معادلات پایستاری ممنتم در روش عددی، در این تحقیق مورد بحث و مقایسه قرار گرفته است. روش عددی مدلسازی سطح آزاد3VOF به منظور مقایسه با روش ISPH، در حل جریان مورد استفاده قرار گرفته است. مقایسه روش های مختلف اعمال تراکم ناپذیری سیال از نظر تحلیلی و عددی با در نظر گرفتن جمله های مناسب، نشان از شباهت این روش ها با یکدیگر دارند. همچنین مقایسه عملکرد نحوه تقریب جمله فشار با استفاده از منحنی های خطا نشان می دهد که این منحنی ها از یک روند مشابه و آشوبناکی4 پیروی کرده و میزان خطا در آنها در محدوده قابل قبولی است.

زبان:
فارسی
در صفحه:
79
لینک کوتاه:
magiran.com/p1105811 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!