نقش تکنونیک در تشکیل پوش سنگ میدان های نفتی کرنج و پرنج و پارسی

چکیده:
وقایع تکتونیکی در تعیین خصوصیات واحدهای سنگی سکانس های چینه نگاری، نقش مهمی دارند. بنابراین مطالعات چینه شناسی و بررسی رخساره های سنگی برای شناخت رخدادهای تکتونیکی، شرایط جغرافیای دیرینه4 و محیط های زمین شناسی5 هر منطقه ضروری است. با تغییر در عمق حوزه رسوب گذاری و شرایط محیطی، حرکات تکتونیکی باعث تغییرات رخساره و ضخامت سازندها می شود. این حرکات شکل گیری و توزیع منابع معدنی مانند مخازن هیدروکربوری، کانسارهای فلزی و غیرفلزی و منابع آب را کنترل می کنند. بررسی تکتونوسکانس استراتیگرافی6 در تفکیک دقیق رسوبات و شکل گیری منابع اقتصادی زیرزمینی با ارزش نقش مهمی ایفا می کند. به علاوه رژیم تکتونیکی و ساختارهای ناشی از آن در پیدایش، مهاجرت و تجمع نفت و سایر کانسارهای ارزشمند، تاثیر به سزایی دارد. در این تحقیق تاثیر تکتونیک بر وضعیت چینه شناسی و ساختار پوش سنگ میادین نفتی کرنج، پرنج و پارسی واقع در جنوب شرق اهواز، مطالعه شده است. بدین منظور منطقه به هفت برش (سه برش در راستای شمال شرق-جنوب غرب و چهار برش در راستای شمال غرب-جنوب شرق)، تقسیم شد. اطلاعات چینه نگاری از 24 حلقه چاه در یال های شمالی و جنوبی و راس تاقدیس های کرنج و پارسی جمع آوری شد. سپس لاگ های پتروفیزیکی، ستون های چینه شناسی و مقاطع لرزه ای مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه نمودارهای نرده ای7 و نمودارهای تطابق چینه ای8 برای هفت برش ترسیم شد. در خاتمه، نقش ساختارهای تکتونیکی از قبیل گسل ها، چین خوردگی ها و گنبدهای نمکی، بر روی شکل گیری پوش سنگ این میدان ها بررسی و تفسیر گردید. نتایج نشان می دهد که در زمان رسوب گذاری پوش سنگ (بخش-1 سازند گچساران) میادین نفتی کرنج، پرنج و پارسی، تکتونیک در بخش فوقانی تاثیرگذار بوده و در بخش زیرین تاثیر چندانی نداشته است.
زبان:
فارسی
صفحه:
81
لینک کوتاه:
magiran.com/p1117397 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.