به سازی تولید در آب شیرین کن خورشیدی لوله ای با استفاده از مدل سازی عددی

پیام:
چکیده:
در سال های اخیر به دلیل کمبود آب آشامیدنی، دانشمندان تحقیقات فراوانی را به منظور توسعه ی روش ها و بهینه سازی دستگاه های شیرین کننده ی آب-های شور انجام داده اند. آب شیرین کن های خورشیدی به دلیل استفاده از انرژی پاک خورشید و نداشتن هیچ گونه سروصدا و آلودگی صوتی، می توانند بهترین جایگزین برای آب شیرین کن های متداول باشند. در این تحقیق با در نظر گرفتن شرایط هوای مرطوب در آب شیرین کن خورشیدی لوله ای، به شبیه سازی عددی جابه جایی طبیعی آرام، انتقال جرم و حرارت داخل آن پرداخته شده است. جهت این کار معادلات سرعت-فشار، بالانس انرژی و جرم به صورت دو بعدی بیان شده و از روش حجم محدود برای حل معادلات مذکور استفاده شده است. علاوه بر آن در این پژوهش تاثیر شکل هندسی ظرف آب شور، مکان قرارگیری و عمق آب شور داخل آن و همچنین شعاع پوشش دایره ای بر روی تولید ارائه و بررسی شده است. مقایسه ی نتایج، نشان دهنده ی تطابق خوب حل عددی با جواب تجربی می باشد. همچنین نتایج نشان می دهند که بهترین شکل هندسی ظرف آب شور به شکل نیم دایره می باشد. همچنین حداکثر ارتفاع بین کف ظرف آب شور و پوشش دایره ای، عمق آب شور داخل، همچنین شعاع پوشش به منظور داشتن حداکثر تولید، به ترتیب 9/124میلی متر، 48 میلی متر و 80 میلی متر می-باشند.
زبان:
فارسی
صفحات:
45 تا 56
لینک کوتاه:
magiran.com/p1156585 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!