ویژگی های سیستم ترشحی نوع 3 در نمونه های سودوموناس ائروژینوزای جدا شده از بیماران مبتلا به سیستیک فیبروزیس

پیام:
چکیده:

چکیده

سابقه و هدف

مطالعات کمی در مورد فاکتورهای ویرولانس باکتری در شرایط و بیماری های مزمنی مثل سیستیک فیبروزیس انجام شده است. بنابراین خلط بیماران مبتلا سیستیک فیبروزیس که از مهر ماه 1390 تا مهرماه 1391 به بیمارستان مفید مراجعه کرده بودند در رابطه با تعیین ژن های مرتبط با سیستم ترشحی نوع 3(exoT، exoS، exoU) مورد بررسی قرار گرفتند.

روش بررسی

در این تحقیق توصیفی، بر روی سودوموناس آئروژینوزا 51 بیمار تست حساسیت آنتی بیوتیکی با روش دیسک دیفیوژن انجام شد. همچنین برای تعیین توزیع ژن های کد کننده توکسین ExoS، ExoU و ExoT در نمونه ها از تکنیک PCR استفاده شد

یافته ها

از 51 نمونه سودوموناس آئروژینوزا، 7/66% مقاوم به تری متوپریم، 2/37% مقاوم به جنتامایسین، 5/21% مقاوم به امیکاسین و سفپیم، 6/19% مقاوم به توبرامایسین، 7/15% مقاوم به سیپروفلوکساسین، 7/13% مقاوم به ایمیپنم و 8/9% مقاوم به سفتازیدیم بودند. نتایج PCR نشان داد که 2/90 درصد حاوی ژن exoT، 4/78 درصد حاوی ژن exoS و5/25 درصد حاوی ژن exoU بودند.

نتیجه گیری

در این مطالعه، مقاومت هم زمان بر علیه آنتی بیوتیک های گروه آمینوگلیکوزیدها (جنتامایسین)، فلوئوروکوئینولون ها (سیپروفلوکساسین) و سفالوسپورین های وسیع الطیف (سفپیم یا سفتازیدیم) در 7/13% نشانه شروع ظهور مقاومت به چند دارو در این نمونه ها می باشد. با توجه به نتایج این مطالعه، احتمالا نمونه های حاوی ژن exoS در مقایسه با نمونه های حاوی ژن exoU برای بقا در مجاری تنفسی بیماران مبتلا به سیستیک فیبروزیس مناسب تر هستند.

زبان:
فارسی
صفحات:
189 -193
لینک کوتاه:
magiran.com/p1224441 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.